Portada / Butlletí / Polítiques de privacitat

Polítiques de privacitat i protecció de dades del CEDAT

1. Responsable del tractament:

Identitat: Universitat Rovira i Virgili (d'ara endavant, URV) 
CIF: ESQ9350003A 
Adreça postal:  Carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona
Delegat de protecció de dades: suport.lopd(ELIMINAR)@urv.cat

La URV, a través del CEDAT, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d'ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Finalitat del tractament:

Les vostres dades personals només s'utilitzen per a les finalitats següents:

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s'han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3. Durada:

Les dades corresponents proporcionades en la subscripció del butlletí es conserven fins que la persona interessada manifesti la seva voluntat de suprimir-les, manifestant la baixa al butlletí.

Les dades corresponents proporcionades a la RCDA es conserven fins que la persona interessada manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

Les dades corresponents a la gestió de l'enviament d'informació sobre les activitats del CEDAT es conserven durant el termini necessari a l'efecte de portar a terme aquesta activitat.

Les dades corresponents a la l'enviament d'inscripcions a congressos, seminaris i altres activitats organitzades pel CEDAT-URV es conserven durant el termini necessari a l'efecte de portar a terme aquesta activitat.

4. Legitimació del tractament:

La base legal per al tractament és el consentiment de l'interessat. 

5. Lloc on es desa la informació:

La informació proporcionada es desa en els servidors de la URV o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield. 

6. Cessió i transferència:

Les dades facilitades es poden cedir a la Fundació URV i a empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis d'enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d'audiències similars, etc.).

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal o sigui necessària com a conseqüència de que us subscrigueu a algun dels serveis prestats per un tercer que s'indiquen en el formulari. En aquests supòsits, únicament s'enviaran les dades necessàries.

7. Drets de les persones interessades:

Podeu sol·licitar l'exercici dels drets següents davant la URV presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a: suport.lopd(ELIMINAR)@urv.cat i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

8. Quins són els vostres drets?

Dret d'accés: permet a l'interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se'n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l'interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l'interessat no hagi expressat el seu consentiment.

Dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L'interessat també té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades. 

9. Seguretat:

El CEDAT ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

10. Canvis en la política de privacitat:

El CEDAT-URV es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.