Portada / Clínica Jurídica Ambiental / Casos i clients / Casos

Casos

​RELACIÓ DE CASOS

CURS ACADÈMIC 2020-2021

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

El tráfico ilegal de tortugas gigantes terrestres en Galápagos

Studio Chile
En col·laboració amb la Universidad de Chile

Propuesta de actualización normativa sobre normas de emisiones para vehículos de carga en chile, un análisis comparado

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)

Asesoramiento jurídico a una ONG en la elaboración de una iniciativa legislativa popular sobre justicia intergeneracional

Ecologistes en Acció de Catalunya

Contaminación de aguas costeras por vertidos de aguas residuales urbanas - sistemas de saneamiento Besòs y de Gavà-Viladecans

Associació Centre Excursionista La Madrilla

La problemática ambiental del río Serpis

Ecologistes en Acció de Catalunya

Estudio sobre el impacto del Pla de Ponent

CURS ACADÈMIC 2019-2020

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático /Dirección General Calidad Ambiental y Cambio Climático /Principado de Asturias

El uso de los residuos de construcción y demolición en la restauración de espacios mineros 

WWF España

La gestión de los residuos procedentes del dragado de los puertos en España y su sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental

Ecologistas en Acción y Greenpeace

Análisis sobre el planteamiento de posibles cuestiones prejudiciales en relación al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)

Derecho a la no caza  

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)

Estudio sobre la responsabilidad penal de las compañías eléctricas por electrocución de aves

Plataforma Salvem la Platja Llarga

Observaciones y propuestas para una mayor protección de la Anilla Verde-Azul y la Platja Llarga de Tarragona

Movimiento Ríos Vivos de Colombia

En col.laboració amb la Universidad de Chile

Estándares normativos internacionales ambientales vinculados al proyecto hidroeléctrico Ituango

CURS ACADÈMIC 2018-2019

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

ContraMINAcción, rede contra a minaría destrutiva na Galiza

Galícia, Espanya

Es demana a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la necessitat de sotmetre a avaluació ambiental i participació pública la reobertura d'explotacions mineres sense activitat extractiva durant períodes de més de 15 anys, com és el cas de les mines de San Finx i Santa Corda, segons el marc legal aplicable a Galícia

Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat - Parcs del Garraf, Olèrdola, Foix i Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Província de Barcelona, Catalunya

Entre els Parcs Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, es troba el Parc del Garraf. Dins de l'àrea protegida d'aquest parc s'inclouen les costes del Garraf. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la situació normativa d'aquesta zona costanera on coexisteixen diferents figures jurídiques de protecció de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per a saber i delimitar quins poden ser els àmbits d'actuació i de gestió que la Diputació de Barcelona pot realitzar en aquestes àrees costaneres i marines

Greenpeace - Espanya

Espanya

Espanya encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic en el qual es resolguin les següents qüestions: 1) Identificar i analitzar el marc normatiu internacional per a poder fer front al problema de la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR); 2) Identificar les institucions internacionals/regionals competents en la matèria i a les quals es podria acudir per a denunciar aquestes activitats il·lícites; 3) Identificar les mesures/mecanismes per a fer front a les activitats dels vaixells "pirates" i protegir la pesca artesanal/sostenible; 4) Com protegir les espècies, especialment vulnerables i en perill d'extinció enfront d'aquestes activitats il·lícites; i 5) Com protegir a les poblacions vulnerables de la pesca industrial sense control en molts països, com els africans.

Greenpeace - Espanya

Espanya

Espanya encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic en el qual es resolguin les següents qüestions:1) Identificar i analitzar el marc normatiu internacional per a poder fer front al problema del tràfic il·legal de fusta; 2) Identificar les institucions internacionals/regionals competents en la matèria i a les quals es podria acudir per a denunciar aquestes activitats il·lícites; i 3) Identificar les mesures/mecanismes jurídics per a fer front al tràfic il·legal de fusta al Brasil i a Espanya, amb especial referència al Dret penal.

CURS ACADÈMIC 2017-2018

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

GETE - Ecologistes en Acció de Catalunya

Província de Tarragona, Catalunya

La normativa europea de residus penalitza cada vegada més la fracció rebuig per promoure les tres R (reduir, reciclar i reutilitzar). En aquest marc la fracció rebuig hauria de quedar en la seva mínima expressió la qual cosa fa innecessàries instal·lacions com les de l'abocador de Tivissa, que estaven pensades per donar un servei de gran abast. La normativa també preveu que el servei d'un abocador d'aquest tipus ha de ser solament per un determinat espai territorial. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre l'abocador de Tivissa, per tal d'establir si està complint aquesta funció o bé està rebent residus d'un abast territorial que no li correspon per llei.

Plataforma Aire Limpio Norte

Madrid, Espanya

Realització d'un informe jurídic sobre l'abast dels incompliments de la normativa europea i altres en les instal·lacions actuals de tractament de residus en el municipi de Colmenar Viejo. L'informe avalua també l'adequació de l'Estratègia de Residus 2017-2024 de Madrid a la normativa vigent i als procediments previstos en la llei.

Ajuntament de Viladecavalls

Província de Barcelona

Continuació de l'informe començat el curs acadèmic 2016-2017.

Fundación "OMAERE"

Província de Pastaza, Ecuador

El problema sobre el tractament de les aigües residuals domèstiques que desemboquen en els rius limítrofs a la ciutat de Puyo, Província de Pastaza, és una de les principals formes de contaminació de l'aigua. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la situació legal relacionada amb els sistemes de prevenció i control ambiental existents, que tingui en compte la normativa estatal i municipal sectorial, així com els principis constitucionals ambientals, per tal d'oferir estratègies jurídiques que beneficiïn tant els interessos socials com els de l'entitat. Aquest cas es desenvolupa en col.laboració amb la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito.

CURS ACADÈMIC 2016-2017

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

GETE - Ecologistes en Acció de Catalunya

Província de Tarragona, Catalunya

S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la problemàtica ambiental plantejada a la desembocadura del riu Gaià i el pantà del Catllar. Des de la construcció d'una presa l'any 1975 per abastir d'aigua una empresa, el tram final del riu va deixar de desembocar al Mediterrani produint greus problemes ambientals. Fruit d'aquest malestar han estat diverses les associacions que han denunciat la necessitat de deixar córrer el cabal a través de l'envasament o eliminar la presa.

SEO/Birdlife

Província de Tarragona, Catalunya

La "Campanya pels sediments del Riu Ebre", impulsada per SEO/Birdlife, així com la Plataforma en Defensa de l'Ebre i Ecologistes en Acció, demana l'aprovació d'un Pla Integral de Gestió dels Sediments en la Conca del Riu Ebre. La intenció és la d'afrontar la falta d'aportació de sediments fluvials que queden retinguts en els grans embassaments del tram mitjà i baix de la conca, contribuint a la regressió de la línia costanera el Delta del riu Ebre i a la impossibilitat de contrarestar el fenomen de subsidència d'aquesta zona. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental una anàlisi del règim jurídic aplicable, tant des de l'òptica de la Unió Europea, com del dret intern, per realitzar posteriorment una valoració des de la perspectiva del Dret penal, amb intenció de trobar vies jurídiques d'actuació davant el problema ambiental plantejat, i fins i tot possibles responsabilitats associades.

Plataforma FlixNet

Província de Tarragona, Catalunya

Són moltes les organitzacions que demanden solucions efectives per resoldre el problema de la contaminació de Flix sense saber, en moltes ocasions, quins són les vies jurídiques obertes i les ja definitivament tancades. La Plataforma FlixNet encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe a manera de "mapa jurídic" de la situació, en el qual s'analitzi: 1) les accions dutes a terme; 2) els arguments jurídics esgrimits; 3) les vies jurídiques obertes i 4) els arguments jurídics susceptibles de ser utilitzats.

Ajuntament de Viladecavalls

Província de Barcelona, Catalunya

Informe jurídic sobre l'adequació de les actuacions de l'Ajuntament de Viladecavalls davant les queixes veïnals per males olors en un barri emplaçat a pocs metres d'un Polígon Industrial. Així mateix, a uns 4.5 km del barri s'emplaça, en el terme municipal veí de Vacarisses, el dipòsit controlat de residus de Collcardús i la planta comarcal de tractament de residus (fracció resta) CTR-Vallés, així com es troba molt proper a vies amb important trànsit de vehicles. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental l'anàlisi de la normativa existent i de les competències legals del municipi, així com propostes d'altres actuacions administratives que eventualment puguin ser executades. Així mateix, es demana una valoració de la proporcionalitat, ajustament a Dret i viabilitat de les reclamacions efectuades per la plataforma veïnal.

Frente de Protección de Bahías y Playas del Sur

Perú

L'organització "Frente de Protección de Bahías y Playas del Sur" (Perú) sol·licita l'elaboració d'un informe jurídic que analitzi tècnica i legalment si l'aprovació de l'instrument de gestió ambiental del projecte PROVISUR contempla totes les mesures de gestió ambiental necessàries per haver atorgat la viabilitat ambiental al projecte. PROVISUR és un projecte de sanejament que té com a objectiu proveir d'aigua potable i clavegueram, de manera contínua, a les poblacions de Punta Bella, Punta Negra, Sant Bartolo i Santa María, situant-se sobre la franja costanera d'aquests districtes del Perú. L'informe és el resultat del treball conjunt de les Clíniques Jurídiques Ambientals de la Universitat Rovira i Virgili i la Pontificia Universidad Católica del Perú

CURS ACADÈMIC 2015-2016

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Ajuntament de Figaró-Montmany

Província de Barcelona

L'Ajuntament de Figaró-Montmany encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental una anàlisi de les possibilitats legals de construir edificacions dedicades a l'habitatge i a l'agricultura ecològica en el nucli de Vallcàrquera. En particular, es sol·licita un informe que analitzi: 1) la rellevància jurídica dels antecedents històrics de configuració dels nuclis urbans de Figaró-Montmany i de l'activitat agrícola; 2) la justificació ambiental de l'interès de la promoció de l'agricultura ecològica, la ramaderia extensiva, l'explotació forestal sostenible, i de l'ocupació humana a la zona; 3) l'evolució del marc legal urbanístic i ambiental de la zona, derivat de la seva pertinença al Parc Natural del Montseny, i situació actual; i 4) la viabilitat de la realització d'edificacions dedicades a l'habitatge i a l'agricultura ecològica o a activitats sanitàries o altres d'interès social, en la zona. En cas de resposta negativa, es demana la identificació dels obstacles existents i, en cas de resposta positiva, la determinació de la tramitació administrativa que caldria seguir.

CURS ACADÈMIC 2014-2015 (sense activitat per canvi de pla d'estudis)

CURS ACADÈMIC 2013-2014

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Plataforma El Cabezo Libre de Petróleo

Alacant, Espanya

Estudi jurídic de la problemàtica sobre l'emplaçament d'un magatzem d'hidrocarburs a El Cabezo de Sal (Alacant)

Unió de Pagesos de Catalunya- Reus

Província de Tarragona, Catalunya

Informe jurídic sobe el projecte de línia de molt alta tensió (MAT) Escatrón-Secuita, en el seu pas pel Priorat

Unió de Pagesos de Catalunya-Reus sol·licita orientació jurídica per paralitzar el Projecte de Línia de Molt Alta Tensió que Red Eléctrica de España pretenia instal·lar al territori. Aquest projecte, el traçat del qual s'inicia a Saragossa (Escatrón) i finalitza a Tarragona (La Secuita), afectant a un total de 26 municipis, venia justificat per la necessitat de reforçar de manera estructural la xarxa de transport d'energia elèctrica, possibilitant al mateix temps la capacitat d'evacuació de generació d'energia renovable. Unió de Pagesos de Catalunya, va sol·licitar un informe en el qual es recollissin les bases per poder formular al·legacions i proposar alternatives a la Línia de Molt Alta Tensió, centrant l'interès concretament en la comarca del Priorat. Durant la realització de l'informe, al gener de 2014, es fa públic l'arxiu del projecte, per la qual cosa l'informe es reorienta a l'anàlisi de les futures al·legacions que podrien presentar-se davant un eventual reinici del projecte, prenent en consideració totes les fases del mateix, així com els canvis normatius que li serien aplicables.

Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)

Catalunya

Informe sobre les formes jurídiques aplicables a la custòdia del territori (II).

(veure curs 2012-2013)

CURS ACADÈMIC 2012-2013

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Plataforma en Defensa del Ebro (PDE)

Província de Tarragona, Catalunya

El cas del Pla Hidrològic de l'Ebre va ser un encàrrec realitzat per un grup de ciutadans organitzats en la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que va encarregar als estudiants de la Clínica Jurídica Ambiental l'elaboració d'un dictamen jurídic amb la finalitat de poder articular l'estratègia jurídica i els arguments que permetessin l'elaboració i presentació d'una queixa a la Comissió Europea, una vegada aprovat definitivament el Pla Hidrològic de l'Ebre. La queixa pretenia denunciar davant la Comissió Europea l'incompliment del Dret de la Unió Europea per part d'Espanya en la fixació del cabal ecològic de l'últim tram del riu Ebre inclòs en el Pla Hidrològic de l'Ebre. En aquest sentit, la queixa tenia per objecte instar a la Comissió Europea a garantir la correcta aplicació de la Directiva marc de l'Aigua, la Directiva d'Hàbitats i la Directiva d'Aus en honor d'assegurar la veritable protecció de les qualitats ecològiques del Delta de l'Ebre a la respectiva planificació hidrològica del ric Ebre.

SEO/BirdLife

Espanya

La Clínica Jurídica Ambiental rep una proposta de col·laboració per part de SEO/Birdlife en el context del projecte Life+VENENO. Aquest projecte té com a objectiu la reducció significativa de l'ús il·legal de verí a Espanya, atès que aquesta és una de les principals causes de mortalitat per algunes de les espècies més amenaçades d'Europa. La Clínica elabora un informe sobre l'article 336 del Codi Penal (caça i pesca no selectiva), en el qual es recullen i classifiquen les sentències dictades fins al moment i s'analitza des del punt de vista doctrinal aquest delicte, fent especial èmfasi en el verí com a forma comissiva, per tal d'oferir estratègies jurídiques idònies a la defensa dels interessos de l'entitat.

Xarxa de Custòdia del Territori

Catalunya

Informe sobre les formes jurídiques aplicables a la custòdia del territori (I)

L'objectiu de l'informe era la valoració de les formes d'acord per a la custòdia del territori que estava emprant la XCT, i prioritzar les formes jurídiques més interessants des del punt de vista del seu encaix amb els objectius de la custòdia del territori. Així mateix es demanava una proposta de canvis normatius per millorar l'adaptació dels contractes típics actuals a la custòdia del territori i, si era possible, una proposta de noves formes de regulació contractual pròpies de la custòdia del territori. Els estudiants varen analitzar un per un els diferents tipus de contractes emprats per la XCT en la seva relació amb els propietaris i titulars de drets sobre finques vinculades a la XCT; la fiscalitat aplicable en cada cas, i les propostes normatives de millora per generar estímuls en els titulars dominicals envers la conservació ambiental, així com les figures del trust, la fidúcia i el fideïcomís. El treball va culminar amb unes conclusions que posaven en evidència la necessitat de regular un contracte típic de custòdia del territori i avançaven algunes propostes tant per si es volia incloure el contracte com un contracte típic més en el futur Llibre relatiu als contractes del Codi Civil de Catalunya, com si es volia regular com un dret real.

CURS ACADÈMIC 2011-2012

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo  (ANAITA)
España

Amb l'objectiu de qüestionar la constitucionalitat de la Ley 5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, ANAITA encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un argumentari constitucional relatiu a la contaminació acústica aeroportuària. L'estudi jurídic ha d'analitzar i seleccionar els arguments i criteris jurisprudencials, fonamentalment del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans, relatius als principis constitucionals i drets fonamentals afectats per la contaminació acústica de les aeronaus en les seves maniobres d'aproximació i enlairament. 

Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX)
Extremadura

Elaboració d'un informe jurídic sobre els problemes que planteja la personació del Ministeri Fiscal en l'execució provisional d'una sentència del contenciós-administratiu sense prèvia participació en el plet principal. La sentència que motiva la sol·licitud de l'informe estima el recurs contenciós-administratiu interposat per ADENEX, declarant nuls de ple dret el Decret del Consell de Govern de la Junta d'Extremadura 55/2007 de 10 de abril, pel qual s'aprova definitivament el Projecte d'Interès Regional promogut per Marina Isla de Valdecañas, S.A., consistent en la reclassificació i ordenació de terrenys situats a la Isla de Valdecañas.

Asociación para la Defensa del Territorio y el Patrimonio de Riudecols (DELTERPA)
Término municipal de Riudecols /Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe sobre la situació jurídica de les quatre pedreres en funcionament en el municipi de Riudecols (Baltà, Annabelen, Puigmarí i Creuets). L'informe analitza la situació del municipi en relació amb les activitats extractives en actiu i els impactes ambientals ocasionats; així com els instruments jurídics susceptibles d'aplicació per cadascuna de les activitats i impactes ambientals observats. 

Servei d'Assistència Municipal - Diputació de Tarragona
Provincia de Tarragona

Elaboració d'un estudi jurídic sobre el procediment de concessió de llicències i comunicació a l'empara de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de actividades, amb especial referència a la tramitació municipal i a la normativa sectorial. L'estudi pretén servir de guia per a totes aquelles persones que necessitin consulta i, en especial, per aquells funcionaris d'ajuntament que requereixin comprendre la Llei de forma pràctica, a efectes procedimentals. 

CURS ACADÈMIC 2010-2011

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Associació per la Defensa i Millora del Territori i Patrimoni de L'Argentera i Entorn (Defenterra)

Província de Tarragona 

El client proposa que es valorin en un informe les vies jurídiques obertes en relació amb el possible atorgament de l'autorització corresponent a una pedrera en el municipi de L'Argentera. En la població en qüestió hi ha un conflicte latent entre els favorables a l'obertura de l'explotació d'àrids i els que s'hi oposen, organitzats en l'associació que es presenta com a client en el cas.

El client considera que l'obertura de la pedrera representaria una greu afectació per a la població des del punt de vista paisatgístic i comprometria les possibilitats de turisme rural en el municipi.

L'informe final presentat pel grup de treball responsable del cas estudia les facetes ambiental, urbanística i de participació del cas per oferir al client una perspectiva panoràmica de les qüestions jurídiques que s'hi susciten. Complementàriament, es presenta un informe de comunicació de cara al disseny d'estratègies de creació de sinèrgia social en relació amb la problemàtica plantejada pel cas.

Coordinadora Anti-Coke
Muskiz, Bizkaia

La Coordinadora Anti-Coke, de la localitat de Muskiz (Bizkaia), sol·licita l'emissió d'un informe referent a l'impacte de l'aplicació de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, sobre la refineria ubicada en aquella localitat. Atès que l'any 2012 fineix la concessió que empara el funcionament de la refineria, el client vol conèixer fins a quin punt la nova llei de costes pot afectar una hipotètica pròrroga de la concessió actualment vigent. L'informe jurídic fa referència explícita a l'ocupació de terrenys de domini públic per part de la refineria i ho analitza a la llum de la nova legislació, tant pel que fa als requisits legals per mantenir-se en aquella ocupació, com als que hauria de reunir per aconseguir una nova concessió, amb una especial referència als desllindaments administratius.

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i Departament de Sanejament i Gestió Ambiental del Govern Autònom Descentralitzat Municipal Francisco de Orellana

Municipalidad Francisco de Orellana, Equador 

Els clients demanen a la Clínica Jurídica Ambiental la millora de la proposta d'Ordenança Única Ambiental del Cantó Francisco de Orellana (Equador) ja existent. Per a això, l'equip de treball, de caràcter multidisciplinari (Dret i Ciències Ambientals) analitza, revisa, actualitza, desenvolupa i integra de manera simplificada la normativa local existent a Francisco de Orellana relativa als diferents sectors ambientals, en els quals el Govern autònom descentralitzat municipal és competent. S'adapta a la realitat normativa equatoriana vigent en matèria ambiental i vetlla perquè aquesta Ordenança única s'ajusti a la realitat i possibilitats del Cantó, amb la finalitat de facilitar l'aplicació de la mateixa i de generar canvis favorables en la situació ambiental i de benestar de la població. Com a fase final de l'encàrrec, part de l'equip de treball es desplaça a Equador amb la finalitat de millorar l'Ordenança i difondre-la, per fer possible la seva aprovació per la municipalitat, al setembre de 2011.

Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT)
Terme Municipal de Tarragona/ Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe jurídic  respecte a les queixes veïnals d'una zona del barri de Camp Clar (Tarragona) derivades de les molèsties ocasionades per una empresa dedicada al molí de ciment ubicada prop del nucli poblacional.  S'estudia el cas  en un primer terme respecte a les possibles molèsties provocades per les vibracions ocasionades pel molí en funcionament, vibracions que afectaven al benestar i la salut dels veïns, dificultant especialment el descans nocturn. L'informe jurídic es centra en l'anàlisi exhaustiva de la normativa relativa a emissions per vibracions i, posteriorment, en l'estudi de les diferents vies jurisdiccionals que es podrien activar per part de la FAVT per tal de pal·liar aquestes molèsties i reclamar pels danys ocasionats en la salut dels veïns afectats. 

Servei d'Assistència al Municipi - Diputació de Tarragona
Provincia de Tarragona

El client encarrega una anàlisi de la situació dels petits municipis en un context de mercat elèctric liberalitzat i de les eines de millora de la gestió elèctrica en el món local. L'equip de treball realitza un estudi de la regulació del sector elèctric i la seva incidència en l'actual esquema de serveis de les corporacions locals. La complexitat de la regulació del sector elèctric dificulta en gran mesura el discerniment i coneixement d'aquest sector per part d'aquells ens locals que no disposen de personal tècnic especialitzat. S'estudia el procés de liberalització del sector, la seva fonamentació i els objectius que ha perseguit. També es duu a terme una anàlisi de la situació jurídica de les entitats locals en relació amb el subministrament elèctric en baixa tensió de potència major a 10 KW. Finalment s'estudia la figura de les Agències Locals de l'Energia, les seves atribucions, competències, així com les finalitats i objectius que tenen assignats. La conjunció dels diferents elements analitzats ha permès obtenir una visió global de les eines actualment disponibles en el camp de l'eficiència energètica, amb la finalitat de garantir una correcta gestió energètica i comprendre el procés que ha de conduir irremeiablement cap a un sistema de gestió eficient. 

CURS ACADÈMIC 2009-2010

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Federació S.XXI d'Associacions de Veïns de Tarragona

Terme Municipal de Tarragona/ Província de Tarragona 

Elaboració d'un informe jurídic sobre la contaminació acústica als barris de Sant Salvador i Sant Ramon, per les molèsties causades com a conseqüència del tràfic rodat de l'autopista, l'activitat de l'aeroport de Reus i la petroquímica de Tarragona. L'informe analitza la legislació aplicable, els focus de soroll i les possibles vies jurídiques de solució del problema a les quals es podria recórrer.

(cas compartit amb el Science Shop del projecte APQUA de la URV) i

Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona

Província de Tarragona l

Realització de la segona part de l'estudi sobre la protecció penal del paisatge en el vigent Codi Penal. Per donar compliment a aquest encàrrec, en primer lloc s'analitza el concepte de paisatge des de la perspectiva de diverses disciplines per delimitar l'objecte d'estudi, tot establint una tipologia del paisatge, així com els elements que l'integren. S'analitza després la regulació jurídica extrapenal del paisatge i els instruments de protecció que se'n deriven, posant especial atenció en el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona. Finalment, s'analitza en quina mesura el paisatge es troba protegit de forma més o menys directa en el Codi Penal. 

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides)

Departamento de Cajamarca, Perú

Emissió d'un informe jurídic sobre la contaminació de mercuri de la Minera Yanacocha SRL i l'empresa Transportista RANSA SRL, a les localitats de San Sebastián de Choropampa, Magdalena i San Juan, Província i Departament de Cajamarca (Perú), per tal de determinar la via d'accés a la justícia més adequada per responsabilitzar els actors implicats així com aconseguir la reparació dels drets humans del col.lectiu vulnerat i la reparació del medi ambient afectat. 

Servei d'Assistència Municipal - Diputació de Tarragona

Província de Tarragona 

Realització d'un estudi sobre el paper de les administracions locals davant la lluita contra el canvi climàtic, així com elaboració d'una proposta d'ordenança tipus en la matèria.

CURS ACADÈMIC 2008-2009

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Associació de Veïns del Barri de la Floresta de Tarragona

Terme Municipal de Tarragona/ Provincia de Tarragona

Actuació de mediació ambiental. La Clínica Jurídica Ambiental proposa a l'associació de veïns del barri de La Floresta l'ús dels mecanismes alternatius de resolució de conflictes i, en concret, de la mediació ambiental per a la resolució del conflicte per les molèsties produïdes per la instal·lació, per part d'una empresa veïna d'un panell publicitari triangular d'uns 25m d'alçada. Amb aquesta finalitat, es crea un equip de mediació que té com a objectius: 1) analitzar jurídicament el conflicte;  2) proposar a l'empresa una mediació ambiental; i 3) dur a terme, si escau, el procés de mediació ambiental, actuant com a mediadors i, per tant, amb imparcialitat. S'acorda que, en el supòsit de no tenir lloc la mediació ambiental, la Clínica Jurídica Ambiental farà lliurament de l'informe jurídic a l'associació de veïns del barri de La Floresta.

Enginyeria sense Fronteres (ESF)
Equador

Elaboració d'un informe sobre les diverses vies jurídiques per determinar la responsabilitat d'empreses petroleres estrangeres per danys ambientals a l'Equador. El dictamen inclou els següents aspectes: 1) Inventari de les vies jurídiques existents a l'Equador per determinar la responsabilitat de les empreses petroleres estrangeres pel dany causat per les seves activitats, així com els obstacles existents; 2) Inventari de les vies jurídiques existents a Espanya per fer efectiva la responsabilitat d'empreses petroleres espanyoles pel dany causat per les seves activitats en altres països; i 3) Inventari de les vies jurídiques internacionals per a la protecció d'una zona declarada Reserva de la Biosfera, com és el Parc Nacional Yasuní. 

Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona
Provincia de Tarragona

Realització de la primera part de l'estudi sobre la protecció penal del paisatge en el vigent Codi Penal. Per donar compliment a aquest encàrrec, en primer lloc s'analitza el concepte de paisatge des de la perspectiva de diverses disciplines per delimitar l'objecte d'estudi, tot establint una tipologia del paisatge, així com els elements que l'integren. S'analitza després la regulació jurídica extrapenal del paisatge i els instruments de protecció que se'n deriven, posant especial atenció en el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona. Finalment, s'analitza en quina mesura el paisatge es troba protegit de forma més o menys directa en el Codi Penal. 

Fundació Nova Cultura de l'Aigua Andalusia

Elaboració d'un informe jurídic en relació amb la modificació de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia en l'aspecte relatiu a les aigües i, en particular, en referència amb les competències transferides a la Comunitat Autònoma sobre la conca del riu Guadalquivir. Examina la viabilitat general de la transferència efectuada, així com quina podria ser la fórmula més adequada de donar sortida a la situació en cas que es considerés adequada la transferència competencial, tot valorant si hi havia competències i àmbits susceptibles de transferència i altres no. 

Servei d'Assistència al Municipi- Diputació de Tarragona
Provincia de Tarragona

Es sol·licita l'elaboració d'una ordenança tipus sobre contaminació odorífera. Per a això s'encarreguen dos estudis. El primer és l'elaboració d'un estudi previ sobre el marc jurídic regulador de la contaminació odorífera a Espanya i a Catalunya, en el qual es fes una especial referència a la justificació i abast de la potestat reglamentària municipal en aquest àmbit, tenint en compte la jurisprudència existent.  El segon és la redacció d'una proposta articulada d'ordenança tipus reguladora de les olors, amb la finalitat de posar-la a disposició dels municipis interessats a regular aquesta temàtica. 

CURS ACADÈMIC 2007-2008

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Ajuntament de Vila-seca
Terme Municipal de Vila-seca/Provincia de Tarragona

Elaboració d'un esborrany  de "Pla Especial del Port de Tarragona".

Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona
Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe sobre les possibles vies jurídiques d'actuació per fer front a la contaminació electromagnètica en el cas de les antenes de telefonia mòbil. 

Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona
Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe jurídic que té per objecte relacionar el delicte de prevaricació urbanística amb actuacions en les zones inundables.  Marquesa, que llinda amb la pròpia platja. Proposta d'un esborrany d'estatuts per a la Plataforma.

Fundació Nova Cultura de l'Aigua España

Elaboració d'un informe jurídic sobre la integració dels objectius de protecció de les aigües en les polítiques sectorials.

Plataforma "Salvem la Platja Llarga" Terme Municipal de Tarragona/Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe jurídic en el que s'analitza la possibilitat de protegir jurídicament la Platja Llarga de la construcció d'un passeig marítim, protegir el seu entorn (Turó de Mas Rabassa) de la urbanització i procurar l'ampliació i preservació de la zona PEIN Bosc de la Marquesa, que llinda amb la pròpia platja. Proposta d'un esborrany d'estatuts per a la Plataforma.

Xarxa de Defensors Comunitaris (Chiapas)
Chiapas, Mèxic

Realització de l'estudi "Chiapas: Aigua i energia com a drets humans", l'objecte del qual va ser determinar quins instruments jurídics, tant d'àmbit internacional com regional o, fins i tot, nacional, reconeixen l'aigua i l'energia com a drets humans indispensables per el desenvolupament mateix de la vida humana, per així poder identificar els mecanismes més adients de protecció de les col.lectivitats humanes més vulnerables, en aquest cas els pobles indígenes de la regió.

Servei d'Assistència al Municipi- Diputació de Tarragona
Provincia de Tarragona

Realització d'un estudi jurídic sobre les repercussions a nivell municipal de l'esborrany de l'Avantprojecte de Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.

Servei d'Assistència al Municipi- Diputació de Tarragona
Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe jurídic sobre el paper de l'administració pública local davant a la contaminació lumínica.

CURS ACADÈMIC 2006-2007

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona
Provincia de Tarragona

Redacció d'un informe sobre la protecció juridico-penal dels animals domèstics.

Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona
Provincia de Tarragona

Redacció d'un informe jurídic sobre la regulació jurídico-penal del comerç il.legal d'espècies de fauna i flora a Espanya.

Fundació Nova Cultura de l'Aigua España

Realització d'un informe jurídic sobre l'eventual incompliment d'Espanya per adaptació incompleta i incorrecta al dret intern de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un nou marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (Directiva Marc d'Aigües) i anàlisi de possibles correccions a la transposició de la norma.

Plataforma "Salvem Els Muntanyans" Terme Municipal de Torredembarra/Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe sobre la legitimitat del procediment d'aprovació del pla parcial de Muntanyans, tenint en compte la integració dels plans de protecció d'espais naturals amb la protecció dels ecosistemes hidràulics costaners, i la protecció civil. S'analitza la responsabilitat per danys ambientals o civils (civil, penal i/o administrativa) causats per l'incompliment o omissió de la normativa estatal, autonòmica i europea en matèria ambiental respecte les administracions locals, autonòmiques i estatals i la legitimació legal de la Plataforma per personar-se com a part demandant d'aquesta responsabilitat i els mecanismes processals per fer-ho. També s'estudia l'eventual normativa europea infringida i la responsabilitat de les administracions, ja sigui per via judicial com per via extrajudicial (defensor del poble, comissió de medi ambient, etc.) i el procediment que hauria d'accionar la Plataforma.

Secretaria General Ajuntament de Vila-seca
Terme Municipal de Vila-seca/Provincia de Tarragona

Elaboració d'un estudi sobre l'adequació de les activitats existents de l'annex I de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIAA) al nou règim que aquesta norma estableix.

CURS ACADÈMIC 2005-2006

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus
Terme Municipal de Reus/Provincia de Tarragona

Realització d'un estudi sobre el tractament jurídic de la clandestinitat de les activitats, tant les sotmeses al règim jurídic de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, com les no incloses en aquesta llei. L'estudi se centra en l'actuació de l'Administració en els casos d'exercici d'una activitat sense la llicència o autorització administrativa preceptiva, els fonaments jurídics de la clausura d'activitats, la normativa ambiental sectorial aplicable, el procediment legal de clausura d'activitats i la suspensió temporal de l'exercici de l'activitat. S'avaluen els supòsits en què opera i els criteris per determinar el risc per al medi ambient, la seguretat i la salut dels persones. 

Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus
Terme Municipal de Reus/Provincia de Tarragona

Elaboració d'un estudi jurídic sobre les possibilitats d'actuació de l'Ajuntament en els casos en que es constitueixen abocadors incontrolats en finques de propietat privada, amb l'objecte d'efectuar una actuació de l'Ajuntament amb caràcter previ a la del responsable en mantenir la finca en estat adequat de neteja, seguretat i salubritat.

Conselh Generau D'Aran

Comarca de la Vall d'Aran 

Elaboració de dos estudis: 1) Estudi sobre la viabilitat o conveniència de la creació d'una Oficina de Gestió Ambiental Unificada a la Vall d'Aran, ateses les seves peculiaritats específiques - tant des d'un punt de vista organitzatiu com material- i, si s'escau, plantejament de les vies formals que s'haurien de seguir per fer efectiva aquesta proposta organitzativa. 2) Estudi de la normativa catalana, de les competències del Conselh i del resultat en l'àmbit competencial de crear una oficina d'aquestes característiques. 

Fiscalía de l'Audiència Provincial de Tarragona
Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe sobre la regulació sobre tinença d'animals i plantes exòtiques i la seva incidència en l'article 333 del Codi Penal, en supòsits d'introducció o alliberament d'animals o plantes que posin en perill l'equilibri ecològic.

Fiscalia de l'Audiència Provincial de Tarragona
Provincia de Tarragona

Redacció de'un informe jurídic sobre la condició de subjecte actiu en el delicte contra l'ordenació del territori previst a l'article 319 del Codi Penal.

Secretaria General de l'Ajuntament de Vila-seca
Terme Municipal de Vila-seca/Provincia de Tarragona

Elaboració d'un informe sobre la legislació aplicable a la tramitació d'una renovació d'una concessió de domini públic (en concret, l'explotació del pantalà) presentada per Repsol Petróleo davant l'Autoritat Portuària de Tarragona, sis dies abans de la publicació de la Llei 48/2003 de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general amb una entrada en vigor diferida. Es sol.licita, així mateix, una justificació de si procedeix exigir una avaluació d'impacte ambiental al procés de renovació de la concessió. 

Servei d'Assistència al Municipi - Diputació de Tarragona
Provincia de Tarragona

Redacció d'una ordenança en matèria de contaminació acústica i la memòria justificativa corresponent amb la finalitat de proporcionar un model als municipis més petits en la regulació de la matèria.

Servei d'Assistència al Municipi - Diputació de Tarragona
Provincia de Tarragona

Estudi sobre les competències dels municipis en matèria de platges. Determinació de l'abast de la responsabilitat patrimonial dels municipis en matèria de vigilància, auxili i salvament a les platges.