Portada / Clínica Jurídica Ambiental / Metodologia

Metodologia

La formació jurídica clínica (Clinical Legal Education) o mètode clínic és en molts països (significativament els Estats Units, però també Canadà, Austràlia, Sudàfrica, el Regne Unit i els països de l'antiga Europa de l'Est), l'última fase de l'estratègia d'aprenentatge que possibilita a l'estudiant de Dret un trànsit òptim al món professional, en la mesura que possibilita la contextualització de l'aprenentatge en un entorn real, esdevenint així una situació privilegiada per a la formació en competències tant genèriques com específiques de l'àmbit del Dret.

Les anomenades clíniques jurídiques (fortament implementades als Estats Units des dels anys setanta), miren de traslladar a les Facultats de Dret la tradició de la professió mèdica, en la qual els estudiants, com a part de la seva formació pràctica, actuen sobre pacients reals sota la supervisió de professionals de la medicina.

Existeixen diferents models de clíniques jurídiques en funció de: la naturalesa dels casos que pot assumir un estudiant (a Espanya, per exemple, a diferència d'altres països, no poden actuar en judicis); el perfil dels tutors o supervisors (acadèmic, pràctic o mixte); el perfil dels estudiants que hi participen (clíniques interdisciplinars o exclusivament jurídiques); el perfil dels clients; la fórmula d'integració curricular en els estudis de grau o postgrau; la vinculació amb altres organismes o iniciatives dins o fora de la mateixa universitat (instituts o centres de recerca, ONG's...); les fonts de finançament; etc.

Independentment de la concreta fórmula adoptada, és requisit indispensable per poder parlar de clínica jurídica la voluntat de servei a la comunitat.Tradicionalment, les clíniques jurídiques, més enllà de la seva funció formativa, han volgut servir també per potenciar la funció social de la universitat intervenint amb caràcter gratuït en aquells àmbits en els que els drets i les garanties dels ciutadans es poden veure més compromesos (immigració, presons, drets humans, medi ambient...), la qual cosa, d'altra banda, afavoreix la presa de consciència per part dels estudiants de Dret de la transcendència social de la seva futura professió, essent aquest un factor més de qualitat i estímul en l'aprenentatge.

Per més informació i recursos sobre les clíniques jurídiques, cliqueu aquí

Dinàmica de treball

Selecció de casos

L'equip docent de la clínica, abans de l'inici de cada curs acadèmic, es reuneix en sessió de coordinació per tal de seleccionar els casos proposats pels potencials clients, amb els qui ha tingut un primer contacte. L'equip docent és el que també decideix la configuració dels equips i l'assignació de tutors, atenent a diversos criteris d'eficàcia.

Un cop seleccionats els casos i formats els grups, la dinàmica de treball de la Clínica Jurídica Ambiental s'estructura entorn el treball en grup i les sessions plenàries.

Treball en grup

Els alumnes treballen en grups de 3/4 persones, preferentment en l'elaboració de dictàmens sobre supòsits reals, a proposta d'administracions o ONGs, i en l'elaboració d'avant-projectes legislatius o reglamentaris, a proposta de les administracions. Cada grup té un tutor principal i un tutor assistent, responsables de dirigir-lo.

Un cop assignat el cas, la primera tasca del grup és concertar una entrevista amb el client, per tal de concretar i formalitzar l'encàrrec.

Durant el curs, es celebren tantes reunions de grup amb els tutors com siguin necessàries. A més, en diversos moments del curs es programen reunions de cada grup amb els seus tutors amb objectius predeterminats, per tal de procurar un mateix cronograma en l'assoliment de resultats parcials i garantir, així, una millor coordinació de l'activitat de la Clínica 

Sessions plenàries

Les sessions plenàries son sessions conjuntes de tots els membres de la Clínica (estudiants i tutors). La seva finalitat és, d'una banda, ampliar la formació jurídica a partir del seguiment de tots els casos en els que s'està treballant en el si de la mateixa, i de l'altra, oferir la formació instrumental necessària per assolir la totalitat dels resultats d'aprenentatge fixats amb la Clínica. 

Hi ha dues modalitats de sessió plenària:

- sessions plenàries de seguiment: de forma periòdica es convoquen reunions en les que els diferents grups informen sobre el cas en el que treballen. En la sessió inicial, els grups exposen el contingut de l'encàrrec del client i el pla de treball. En sessions posteriors, s'informa de l'evolució del cas, plantejant les qüestions especialment d'interès que es vagin suscitant i els resultats parcials. En una última sessió, els grups exposen un breu resum de l'informe final que lliuraran al client.

- sessions plenàries formatives: durant el curs es convoquen diverses sessions de contingut formatiu. La formació és tant de caràcter instrumental (bases de dades jurídiques ambientals i gestió de la informació, tècniques d'entrevista al client, treball en equip, comunicació oral i escrita de resultats de recerca), com jurídic. En aquest últim cas, es convida a experts externs relacionats amb la matèria que estigui treballant algun dels grups, o si s'escau, a advocats en exercici col.laboradors de la Clínica, per tal que donin el punt de vista més pràctic sobre els casos en curs.

Presentació dels resultats

Els resultats dels treballs son presentats en sessió plenària de la Clínica, al client en etnrevista concertada a aquest efecte i, si escau, públicament en la forma més adequada, de cara a donar reconeixement a la feina realitzada i a utilitzar-ho com a marca de qualitat i distinció dels Estudis de Dret ambiental a la URV.