Portada / Cooperació

Cooperació

L'ACTIVITAT DE COOPERACIÓ DEL CEDAT

A més de la formació, la recerca i la transferència en l'àmbit dels estudis de dret ambiental, el CEDAT també dirigeix la seva activitat a la participació i desenvolupament de projectes de cooperació per al desenvolupament en àmbits en els que directament el deteriorament ambiental és un factor determinant per al desenvolupament i benestar de poblacions especialment vulnerables, com les poblacions indígenes de països en vies de desenvolupament.

El CEDAT assumeix que les mesures per a la cooperació al desenvolupament contribueixen a millorar l'estat del medi ambient en els països beneficiaris i a evitar la degradació mediambiental global, apostant per un desenvolupament sostenible. Per aquest motiu, l'activitat del CEDAT en l'àmbit d'aquests projectes es dirigeix al desenvolupament i enfortiment de la capacitació jurídica d'aquests grups de població que es veuen afectats per l'impacte d'activitats empresarials i industrials, públiques i privades, que afecten a les seves condicions de vida, salut i benestar, atemptant greument al seu principal suport, els seus recursos naturals. L'objectiu és que, de conformitat amb la legislació nacional, aquestes poblacions tinguin un major control sobre les seves terres, s'encarreguin de l'ordenació dels seus propis recursos, participin en l'adopció de decisions relatives al desenvolupament que els afectin i, quan s’escaigui, en l'establiment o l'ordenació de zones protegides.

Aquests projectes es desenvolupen en col•laboració amb la URV Solidària i hi participen alumnat i professorat del Màster Universitari en Dret Ambiental i la resta de membres investigadors del CEDAT.

A continuació es relacionen els projectes en què ha participat el CEDAT:

PROJECTE A EQUADOR PROVÍNCIA FRANCISCO DE ORELLANA

"Plantejament de vies jurídiques per exigir responsabilitat a empreses transnacionals per danys ambientals en el Parc Nacional Yasuní (PNY)"

El Centre de cooperació URV Solidària, el CEDAT i ESF van permetre que es realitzés un estudi de cas in situ, que va consistir en analitzar la situació jurídico - política d'aquest país, així com també estudiar les possibles vies jurídiques per reclamar la responsabilitat a empreses petrolieres pel dany ambiental ocasionat a l'PNY, principalment per un vessament de petroli de REPSOL al PNY ocorregut el gener de 2008.

Durant l'estada en aquest país, es va interactuar amb la població de les comunitats afectades per la contaminació petroliera, es van realitzar tallers i capacitacions sobre els actuals drets i vies jurídiques existents a la nova Constitució Política de l'Estat, col•laborant també jurídicament a l'oficina de Drets Humans i l'Oficina de Dret Ambiental de la província, els quals conjuntament amb altres institucions públiques van contribuir i facilitar el desenvolupament d'aquesta investigació, que va concloure amb la realització d'un document revisat i actualitzat que exposa les possibles vies jurídiques per exigir responsabilitats a les empreses petrolieres pels seus treballs negligents a l'Amazònia Equatoriana.

Per a més informació: descarregar pdf

PROJECTE A GUATEMALA

"Informe jurídic: les vies d'accés a la justícia per al tractament del conflicte socio-ambiental ocasionat per la indústria extractiva d'or a Guatemala (aproximació preliminar per a l'anàlisi de la defensa del territori i la protecció dels recursos naturals en les comunitats maies )

Aquest projecte de cooperació, impulsat per CEIBA, MILPA-Tarragona i la URV-Solidària es va centrar en la realització d'un estudi d'investigació sobre la validesa i reconeixement del Dret Indígena per a la tutela de la custòdia del territori, i dels recursos naturals, així com del nivell de legitimació activa reconegut per l'ordenament jurídic guatemalenc a les comunitats originàries maies per a la defensa jurídica dels interessos col•lectius contra l'activitat minera. Comprèn un anàlisis del marc jurídic guatemalenc i internacional rellevant en la matèria, i de les principals vies d'accés a la justícia i les estratègies utilitzades a Guatemala per a la lluita de la indústria minera extractiva de metalls en territoris de les comunitats indígenes. Atesa la naturalesa de l'estudi, el temps d'investigació amb què es va comptar i els recursos disponibles, aquesta aproximació és merament exploratòria, i té per objecte presentar un panorama general sobre l'estat de l'accés a la justícia ambiental. Així mateix, busca servir d'eina per establir les bases de futures investigacions sobre la matèria, més detallades i aprofundides, així com lliurar una sèrie de recomanacions i accions a seguir, basades en l'anàlisi de la realitat observada.

Per a més informació: descarregar pdf