Home / Formation / Phd / Admission requirements

Admission requirements

Per accedir al Programa de Doctorat, en el seu període de recerca, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de Màster Universitari, o un altre del mateix nivell expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

A més, podran accedir aquelles persones que estiguin en possessió d'un títol obtingut d'acord amb els sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de la seva homologació, però amb prèvia comprovació de que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de Màster Universitari i que faculta en el país emissor del títol l'accés a estudis de Doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni del seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de Doctorat.

Així mateix, es podrà accedir complint amb alguna de les següents condicions: