Portada / Formació / Postgrau / Espai de l'alumnat / AAEDAT

AAEDAT

PRESENTACIO

Associació d'alumnes i exalumnes de Dret Ambiental de Tarragona

Per iniciativa dealumn@s i ex alumn@s del Màster de Dret Ambiental de la URV, amb data 27 d'octubre de 2009 es va crear l'Associació de Alumnes i Ex alumnes de Dret Ambiental de Tarragona (AAEDAT), associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, conformada per alumn@s i exalumn@s del CEDAT.

La AAEDAT té per finalitat estrènyer llaços d'integració entre els alumn@s i ex alumn@s del Màster i d'acord als seus estatuts té com objectius:

  1. Satisfer interessos comuns amb la finalitat de promoure els nostres coneixements científics de caràcter ambiental i aplicar-los en benefici de la col·lectivitat.
  2. Promoure imantenir una xarxa de relacions i d'intercanvis professionals entre les persones que s'han format en la URV en l'àmbit del dret ambiental.
  3. Contribuir amb la divulgació i difusió dels objectius del Centri d?Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, com una entitat pública catalana d'investigació universitària superior, i promoure i divulgar al mateix temps les activitats dels seus ens i col·lectius, sempre que responguin a alguns dels objectius enunciats.
  4. Fomentar la col·laboració amb altres col·lectius universitaris i la creació d'espais comuns de debat i reflexió.
  5. Buscar mecanismes de relació amb la societat, representada per entitats i organismes socials, culturals, polítics i econòmics.
  6. Organitzar activitats i prestar serveis als associats.

ACCIONS

En particular, AAEDAT promourà les següents accions:

TAULA DIRECTIVA

La taula directiva de la AAEDAT aquesta conformada per:

ESTATUTS

La AAEDAT compte amb Estatuts aprovats en Assemblea de 27 d'octubre de 2009, modificats en Assemblea General el 19 de març de 2010,  adjunts al present document.

TRAMITS

L'associació està inscrita en el departament de justícia de la Generalitat i ja es conta amb el NIF definitiu.

CONTACTE

aaedat(ELIMINAR)@urv.cat

Blog: http://aaedat.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/aaedat.urv