Portada / Formació / Postgrau / Mobilitat / Estudiants

Estudiants

Les accions de mobilitat enriqueixen l’aprenentatge del nostre estudiantat i faciliten la seva inserció laboral. Els estudiants que estan interessats en aprofitar els diferents programes de mobilitat disposen de les següents fonts d’informació:

Modalitat B. MEC

Mobilitat d'estudiants en ensenyaments universitaris oficials de màster.

Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar als estudiants matriculats en un màster oficial d'una universitat espanyola, la realització d'aquelles activitats acadèmiques del màster que es desenvolupin en una província diferent de la de la seu de la universitat de matrícula o,si escau, en altres països de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que impliqui un canvi obligat de residència. Les ajudes estaran destinades exclusivament als màsters oficials.

Podeu trobar més informació a: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/becas-ayudas-premios/ayudas-a-la-movilidad.html

Beques Erasmus

Erasmus és el programa corresponent a l'educació superior dins el Programa d'Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) de la Unió Europea.

Podeu trobar més informació a: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/

Programa MOU

El programa MOU consisteix en la realització d’un període d’estudis en una institució d’educació superior estrangera amb què la URV tingui conveni fora de l'EEES.

Podeu tenir més informació a: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/traineeships-mou-practiques/

Beques del govern xinès

El Ministeri d'Educació de la República Popular de Xina convoca anualment beques per a universitaris o llicenciats per ampliar estudis de llicenciatura, màster, doctorat o investigació superior.
Consulteu l'apartat Asuntos Educativos del web de l'Ambaixada de Xina a Espanya.

Beques del DAAD

El DAAD (Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic), convoca beques per estudiar i investigar a Alemanya. Consulteu al web del DAAD els diferents tipus de beques. També podeu adreçar-vos al Centre d'informació de Barcelona:
C/Manso 24-28, 3r (Edifici Goethe-Institut)
Tef./Fax: 93 424 40 10
info@daad.es

Beques MAEC-AECID per ciutadans espanyols

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament convoquen el programa "Becas MAEC-AECID".
Les beques tenen com a objectiu la realització d'estudis de postgrau, doctorat, cursos, estades de formació, investigació, a Espanya i a l'exterior, segons els diferents tipus de Programes de beques que es troben especificats a la convocatòria.
Hi ha diferents Programes de beques i cadascun te uns objectius, condicions i requisits propis, consulteu el web de les Beques MAEC-AECID per conèixer-ne més detalls.

Programa Fulbright de beques als Estats Units

El Programa Fulbright consisteix en la concessió de beques per estudiar, investigar o ensenyar als Estats Units (per als ciutadans espanyols) o a Espanya (per als ciutadans dels Estats Units). Consulteu al seu web les convocatòries obertes.

Ajuts del Patronat Catalunya Món

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a les relacions internacionals, el Patronat Catalunya Món ha establert el programa d'Ajuts en estudis internacionals, l'objectiu del qual és oferir ajut econòmic per realitzar estudis de postgrau en un centre situat a qualsevol país del món, fora de l'Estat espanyol.

Per saber-ne més, consulteu el web del Patronat Catalunya Món

Beques per a estades de recerca fora de Catalunya (BE-DGR 2010) - Modalitat A

L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar beques predoctorals per tal de dur a terme estades de recerca de curta durada en universitats o entitats dedicades a la recerca de fora de Catalunya. Les estades han d'estar relacionades amb la fase de recerca d'una tesi doctoral i s'han de realitzar abans de dipositar la tesi doctoral.
Queden excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds dirigides a l'assistència a reunions, seminaris, cursos o congressos.

Per saber-ne més, consulteu el web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Programa Europeu Comenius. Ajudants Comenius

Ajudants Comenius és una acció descentralitzada del programa sectorial Comenius, en el marc del Programa d'aprenentatge permanent. L'objectiu d'aquesta acció és donar l'oportunitat a futurs professors o professores de qualsevol matèria de comprendre millor la dimensió europea en el procés d'ensenyament i aprenentatge, de millorar el seu coneixement de llengües estrangeres, de conèixer altres països europeus i els seus sistemes educatius, així com de desenvolupar les seves capacitats docents.
Per saber-ne més, consulteu el web:
http://oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius/ayudantes-comenius.html

Programa DRAC

El programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts per:

Accions:

DRAC - Estiu: ajuts per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que el XVU edita anualment. Acció adreçada a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.

DRAC - Hivern: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies. Acció adreça a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats.

DRAC - Formació Avançada: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l'assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la XVU.

Per saber-ne més, consulteu el web:
http://www.urv.cat/mobility/pdi/drac_pdi.html

Programa de Movilidad entre Instituciones asociadas a la AUIP

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado convoca aquest programa de beques per promoure i afavorir la MOBILITAT ACADÈMICA INTERNACIONAL entre les institucions associades. 

Per saber-ne més, consulteu el web:
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/pdi/

Programa Fulbright-Schuman para ciudadanos de la Unión Europea

Aquest Programa promou estudiar, investigar o donar classes a una universitat dels Estats Units, o rebre formació professional en un centre especialitzat sobre temes d’interès per a la Unió Europea i relacions Unió Europea-Estats Units.

Per saber-ne més, consulteu el web:
https://www.fulbright.es/

Pràctiques a l’estranger:

Altres beques