Portada / Formació / Postgrau / Professorat / Judith Gifreu Font

Judith Gifreu Font

Judith Gifreu Font
Judith Gifreu Font

Professora Titular de Dret Administratiu

Departament de Dret Públic

Universitat Autònoma de Barcelona

Currículum vitae (PDF 314,84 Kb)

Dades de contacte

Telèfon: +34 935 81 40 20

Correu electrònic: Judith.gifreu@uab.cat

Biografia

Llicenciada en Dret (1992), Màster en Dret (1995), Màster en Gestió i dret Local (1999) i Doctora en Dret (2001) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estades en diversos centres de recerca com: Bartlett School of Architecture and Planning, UCL, Londres (1993-1994); Institut de Federalisme de la Universitat de Friburg, Suïssa (1998); Facultat de Ciències Polítiques, Universitat de Pàdua, Itàlia (1999); Universitat de Lecce, Itàlia (2000), Institute for the Study of Societal Issues, Universitat de Califòrnia, Berkeley (2010). També és membre de la Ponència Tècnica de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Vocal del Jurado d'Expropiació de Catalunya, secció Barcelona, Generalitat de Catalunya. Ha participat en diversos estudis i dictàmens jurídics en matèria administrativa i ambiental i dirigeix diversos treballs de recerca i tesines en el marc de cursos de postgrau i Doctorat. Autora de diverses monografies i articles científics, entre els quals destaquen: "La rehabilitació urbana a Gran Bretanya", Marcial Pons, Madrid, 1997; "Introducció al Dret Local i Urbanístic de Catalunya", Tirant el Blanch, València, 2001; "Els criteris de determinació del preu just expropiatori en el Dret anglès. L'alternança en la fixació del valor del sòl" en Revista d'Administració Pública Núm. 155, 2001; "La participació ciutadana en l'àmbit local", "La responsabilitat patrimonial dels ens locals" i "La funció pública local", en Introducció al Dret Local de Catalunya,Cedecs, Barcelona, 2002; i "Un altro passo vers la frantumazione dell'unità del diritto urbanistico spagnolo: il caso della Catalogna", en Urbanistica i appalti , Núm. 5, 2006.

Publicacions recents

Llibres/Monografies

2012. Gifreu i Font, J., L'ordenació urbanística a Catalunya, Marcial Pons, Madrid.

2012. Fuentes Gasó, J. R., Gifreu i Font, J.; Casado Casado, L. (coords.), Estructuras administrativas y racionalización del gasto público. Problemas actuales de la expropiación forzosa. La reforma de los entes locales en Italia en el contexto de la crisis económica, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid.

2012. Fuentes i Gasó, J. R., Gifreu Font, J. (dirs.), Esquemas de procedimiento administrativo. Tomo IX, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia.

2012. Gifreu i Font, J., Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, Tirant lo Blanch, Valencia.

Capítols de llibre

2012. Gifreu i Font, J., "La finalización del procedimiento administrativo", en Fuentes i Gasó, J. R., Gifreu Font, J. (dirs.), Esquemas de procedimiento administrativo. Tomo IX, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 39-56.

2012. Gifreu i Font, J., "Els reptes dels governs locals i la política local d'habitatge. Perspectives de futur dels patrimonis municipals de sòl i habitatge", en Governs locals i polítiques d'habitatge. Balanç i reptes, Observatori Local d'Habitatge, Diputació de Barcelona, pp. 1-8. Disponible en: http://www.diba.cat/web/hua/151

2011. Gifreu i Font, J., "Bon govern en l'àmbit dels serveis públics locals: diagnosi de la situació", en Moles, R.J. (dir.), Anàlisi dels elements del bon govern local, Càtedra Enric Prat de la Riba-UAB, Barcelona, pp. 155-181.

2011. Gifreu i Font, J., "Nuevos mecanismos de control de la actividad administrativa: el control de la Oficina Antifrau de Catalunya sobre las actuaciones ambientales de la Administración", VV.AA., Derecho ambiental y transformaciones de las Administraciones Públicas, Atelier, Barcelona, pp. 221-251.

2011. Gifreu i Font, J., "Las previsiones urbanísticas en relación con el acceso a la vivienda protegida", en Nasarre, S. (dir.), El acceso a la vivienda en un contexto de crisis, Edisofer Editorial, Madrid.

Articles de Revista

2013. Gifreu i Font, J., "Una breve reflexión sobre la planificación urbanística y el medio ambiente", en Revista Democracia y Gobierno Local, Núm. 21, pp. 8-10. Disponible en: http://www.gobiernolocal.org/publicaciones/revista-democracia-gobierno-local/2013/07/11/133

2013. Gifreu i Font, J., "Un cambio de rumbo en las políticas de suelo y urbanísticas: la mudanza del urbanismo expansivo y el redescubrimiento de la ciudad consolidada", en Cuadernos de Derecho Local (en premsa).

2012. Ponencia "Urbanismo y crisis: nuevas oportunidades para la administración", en Jornada Sector bancario y administraciones públicas", ACM-Banc de Sabadell, Barcelona, 29 de junio.

2012. Ponencia "Aspectos más importantes de la reforma de la LRBRL estatal, mediante el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local", en Congreso Jornada sus era reforma dera administracion locau e era sua afectacion en Aran, organizada por el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, Vielha, 29 de abril de 2013.

2010. Ponencia "Las previsiones urbanísticas en relación con el acceso a la vivienda protegida", en Congreso Acceso a la vivienda en el contexto de crisis. III Jornadas Internacionales de Housing, organizadas por el Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 13 de mayo.

2010. Ponencia "Planeamiento urbanístico y vivienda: els uso del suelo, reservas obligatorias y vivienda dotacional pública", en Congreso Jornadas sobre municipio, urbanismo y vivienda, organizadas por el CSITAL, con la colaboración de la Secretaría de Vivienda del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1 de marzo de 2010.

Congresos/Conferències

2012. Ponencia "Urbanismo y crisis: nuevas oportunidades para la administración", en Jornada Sector bancario y administraciones públicas", ACM-Banc de Sabadell, Barcelona, 29 de junio.

2012. Ponencia "Aspectos más importantes de la reforma de la LRBRL estatal, mediante el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local", en Congreso Jornada sus era reforma dera administracion locau e era sua afectacion en Aran, organizada por el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, Vielha, 29 de abril de 2013.

2010. Ponencia "Las previsiones urbanísticas en relación con el acceso a la vivienda protegida", en Congreso Acceso a la vivienda en el contexto de crisis. III Jornadas Internacionales de Housing, organizadas por el Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 13 de mayo.

2010. Ponencia "Planeamiento urbanístico y vivienda: els uso del suelo, reservas obligatorias y vivienda dotacional pública", en Congreso Jornadas sobre municipio, urbanismo y vivienda, organizadas por el CSITAL, con la colaboración de la Secretaría de Vivienda del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1 de marzo de 2010.

Congresos/Conferències

Dret Administratiu
Dret Urbanístic