Portada / Formació / Postgrau / Professorat / José Manuel Gómez González

José Manuel Gómez González

José Manuel Gómez González
José Manuel Gómez González

Professor de dret administratiu
Cap de servei jurídic d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca

Universitat Pompeu Fabra

Currículum vitae (PDF 255,16 Kb)

Dades de contacte

Correu electrònic: josemgomezg@ono.com

Biografia

Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Especialitzat en dret ambiental, ordenació del territori i urbanisme. Actualment és cap de servei jurídic d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca (Departament de Territori i Infraestructures). Col·laborador docent de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (2011-2014).  Professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra (1997-2007). Professor de programes de postgrau a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ESADE, Universitat de les Illes Balears (UIB), Universitat Complutense (UC) i Universitat Rovira i Virgili (URV). Lletrat en cap de Consorci del Parc de Collserola (Barcelona) (1992-2005) Actualment en situació de Comissió de Serveis al CIMa (com a funcionari de carrera). Cap de la Secció II d'assumptes jurídics de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears (2005-2006). Lletrat col·laborador adjunt a la Cap de Secció a la Secció de Gestió Urbanística de l'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Sabadell (1989-1992). Tècnic jurídic de l'Equip de Gestió i Tractament de les Urbanitzacions Il·legals (1987 a 1989). Càrrec d'Executiu de Govern a l'Ajuntament de Palma com a Regidor d'Habitatge. (2007 - 2009). Director General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (2000-2003). Redactor de la Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA. Articulista en diferents revistes jurídiques especialitzades.

Publicacions recents

Ressenya d'algunes publicacions en llibres i revistes (només s'enuncien les relacionades amb la conservació del medi i del paisatge):

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "La gestió de Collserola com a parc metropolità. marc administratiu i legal. Organització administrativa de la gestió" Barcelona 1995, Ed. Diputació de Barcelona, pàg. 539-554. (Dip. Legal: B-40.978-1996).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "Collserola: un parc metropolità a l'abast". Revista Quaderns de Serveis Socials, número 10, desembre 1995, diputació de Barcelona, Barcelona, 1995, pàg. 119-125. (ISSN - 0214-8420).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "Legislació ambiental. Protecció del medi: aplicació a Menorca. La Llei d'Espais Naturals i els seus plans especials d'usos". Aportacions a l'ordenació i gestió del medi natural de Menorca, Edita AETCEPIME, Govern Balear i Consell Insular de Menorca, Ciutadella, 1996, pàg. 19 a 38. (ISBN - 84-88263-11-2).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "Entitats de gestió del medi forestal i natural de Menorca". Aportacions a l'ordenació i gestió del medi natural de Menorca, Edita AETCEPIME, Govern Balear i Consell Insular de Menorca, Ciutadella, 1996, pàg. 139 a 150. (ISBN - 84-88263-11-2).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "Evolució de la legislació vers la protecció del medi ambient com a bé d'interès comú. Especial consideració a la legislació urbanística i la seva interacció sobre els valors ambientals". Ed. Institut d'Estudis Catalans (SCEJ), Barcelona, 1997, pàg. 35 a 61. (ISSN - 1138-6754).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "La ordenación urbanística de los espacios naturales. Condicionantes legislativos del modelo de síntesis. El caso del Parque de Collserola (Barcelona)". (Ed. PMPC) 1997.

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "El parque metropolitano de Collserola:la preservación de un espacio natural articulada sobre un instrumento urbanístico de grado complejo". Revista Aragonesa d'Administració Pública (RArAP) núm. 10, Junio 1997. (ISSN: 1133-4797).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "Los retos para una protección efectiva de los espacios naturales protegibles. La organización administrativa de la gestión: una propuesta para menorca". Ordenació, ús i gestió dels espais naturals protegits de Menorca. Edita AGRENA, Mestral-Pla de formació FSE. (1997). (Dip. Legal: B-22.220/1997).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. Noves tendències en la protecció dels espais naturals. III Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i resums. Societat d'Història Naturals de les Balears, Palma de Mallorca, 2001. (ISBN: 84-607-3479-X).

GÓMEZ GONZÁLEZ, J. M; MASSUTÍ JAUME, C. "Políticas de protección del litoral en las Islas Baleares". Ponencias del Seminario Internacional sobre instrumentois jurídicos y de gestión para la consrvación del litoral mediterráneo. Ed. UNEP/MAP y Junta de Andalucía. Sevilla, 2002. (D. L. SE-833-2002)

GÓMEZ GONZÁLEZ, J. M. "Gestió de l'accés públic, l'educació i el turisme (en àrees protegides)". Proceedings del Simposi sobre les àrees costaneres i marítimes protegides de la Mediterrània. Ed. Generalitat de Catalunya. Barcelona 2002. (ISBN: 84-393-5937-3)

GÓMEZ GONZÁLEZ, J. M. "La nueva red de espacios naturales de Baleares". En Boletín de la sección del Estado Español de EUROPARC, Num. 15. Ed. EUROPARC. Madrid, 2003. (ISSN: 1695-3479)

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel. "Nuevas herramientas para la implementación de los espacios forestales en la política de conservación de la naturaleza". Actes del V. Forum Internacional de política forestal. Ed. CTFC. Solsona, 2003.

GÓMEZ GONZÁLEZ, José Manuel. "Sistemas de protección ambiental territorial y derecho de propiedad: Experiencias comparadas en derecho espanyol". En "La dimensión ambiental del territorio frente a los derechos patrimoniales. Un reto para la efectiva protección del medio natural". Valencia: Ed. Tirant lo Blanch- Observatori de l'Evolució de les Institucions- Caixa de Catalunya, 2004. (1ª ed.). (ISBN: 84-8456-072-4).

GÓMEZ GONZÁLEZ, José Manuel. "Els indicadors ambientals: un recurs per a una sostenibilitat més gran de l'activitat turística". Estudis de Turisme de Catalunya -ETC. Número 15 (any VIII). Desembre 2004. (ISSN:1138-5383).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel: "Biodiversitat i patrimoni natural: nous principis, estratègies i experiències per a segle XXI". En: La futura llei de biodiversitat-Patrimoni natural: Jornades de reflexió, participació i debat. Universitat de Girona, 14 i 15 de juny de 2005 / Josep Vila Subirós, Diego Varga Linde (eds.) - Girona. Documenta Universitaria. Càtedra de Geografia i pensament Territorial (CGPT-UdG). Barcelona: Departament de medi Ambient i Habitatge, (2006) - 244 pag. (ISBN 84-934685-9-2).

GÓMEZ GONZÁLEZ, José Manuel: "La Custodia del Territorio como instrumento de implicación social en la conservación del patrimonio natural". Revista Ecosostenible. Número 16. Junio 2006. (ISSN: 1699-3942).

GOMEZ GONZALEZ, José Manuel: "La Organización administrativa de los espacios naturales protegidos". Universidad de Jaén/Universidad de Tanger Abdelmalek Essaâdi. (Actes de les jornades).

Congresos/Conferències

  • Protecció del medi natural