Portada / Formació / Postgrau / Programa d'estudis / Assignatures

Assignatures

Mòdul I / 1Q

Fonaments de Dret Públic Ambiental

Guia docent

El dret - deure al medi ambient. La distribució de competències en matèria mediambiental. Dret a la informació. Les formes de participació ciutadana.

Coordinador:

Dr. Jordi Jaria Manzano
Professor Lector de Dret Constitucional, URV

Docent :

Dr. Jordi Jaria Manzano
Professor Lector de Dret Constitucional, URV

Sr. Alberto Olivares Gallardo
Becari d'investigació del Departament de Dret Públic, URV

Dret Internacional del medi ambient

Guia docent

Gènesi i evolució del Dret internacional del medi ambient. Característiques del Dret internacional del medi ambient. Principis fonamentals. L'aplicació del Dret internacional del medi ambient. Panoràmica de la regulació sectorial.

Coordinador:

Dr. Antoni Pigrau Solé
Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Docents:

Dr. Antoni Pigrau Solé
Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Dra. Susana Borràs Pentinat
Professora col.laboradora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Régim jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic

Guia docent

Règim jurídic de la planificació territorial general i sectorial -litoral, portuària, aeroportuària, et-. Règim jurídic del sòl, limitacions urbanístiques al dret de propietat; planejament urbanístic: general i sectorial; gestió urbanística; intervenció administrativa en l'edificació i ús del sòl; deure de conservació i ordenació de l'edificació i protecció de la legalitat urbanística.

Coordinador:

Sr.Joan Anton Font Monclús
Professor associat de Dret Administratiu, URV

Docent:

Sr.Joan Anton Font Monclús
Professor associat de Dret Administratiu, URV

Intervenció administrativa ambiental

Guia docent

Distribució de competències en matèria ambiental: competències estatals, autonòmiques i locals. Organització administrativa del medi ambient: general i sectorial. Informació, participació i accés a la justícia dels ciutadans en la protecció del medi ambient. Tècniques d'intervenció administrativa per a la defensa i protecció del medi ambient. L'avaluació d'impacte ambiental de projectes i activitats. L'avaluació de plans i programes amb incidència sobre el medi ambient. El control integrat de la contaminació: l'autorització ambiental, la llicència ambiental i la comunicació o llicència d'obertura. Les sancions ambientals. L'etiquetatge ecològic. Les auditories ambientals.

Coordinadora:

Dra. Lucia Casado Casado
Professora Agregada de Dret Administratiu, URV

Docent:

Dra. Lucía Casado Casado
Professora Agregada de Dret Administratiu, URV

Introducció al Medi Ambient

Guia docent

Aspectes conceptuals i metodològics. Desenvolupament humà i canvi ambiental. El medi natural: litosfera, atmosfera, hidrosfera, sòls, biosfera. Els espais antropitzats. Els paisatges. La qualitat de l'aire i el canvi climàtic. Erosió i alteració de relleu, la contaminació de les aigües. Degradació del medi biòtic.

Coordinador:

Dr. Òscar Saladié i Borraz
Professor Lector del departamnet de Geografia, URV

Docent:

Dr. Òscar Saladié i Borraz
Professor Lector del departamnet de Geografia, URV

Mòdul I / 2Q

Dret ambiental de la Unió Europea

Guia docent

Gènesi i evolució de la política comunitària del medi ambient. Els instruments de la política comunitària ambiental. L'aplicació del dret comunitari ambiental. Panoràmica de les disposicions normatives generals i sectorials.

Coordinador:

Dra. Susana Borràs Pentinat
Professora col.laboradora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Docents:

Dr. Antoni Pigrau Solé
Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Prof. Susana Borràs Pentinat
Doctora col.laboradora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Dret ambiental comparat

Guia docent

Institucions i desenvolupament del dret ambiental des d'una perspectiva comparada. El tractament de la qüestió mediambiental en els textos i tradicions constitucionals.

Coordinador:

Dr. Jordi Jaria Manzano
Professor Lector de Dret Constitucional, URV

Docent:

Dr. Jordi Jaria Manzano
Professor Lector de Dret Constitucional, URV

Sr. Alberto Olivares Gallardo
Becari d'investigació del Departament de Dret Públic, URV

Economia del medi ambient

Guia docent

Bases de l'economia ambiental. Externalitats i bens públics. Valoració econòmica del medi ambient. Política econòmica ambiental. Mètodes de presa de decisions.
Coordinador:

Mogas Amorós, Joan

Docent:

Mogas Amorós, Joan

Introducció al dret ambiental sectorial

Guia docent

Protecció ambiental de les aigües continentals. Protecció del litoral. Tutela dels recursos naturals: espais naturals protegits i protecció de la flora i de la fauna. Règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. Règim jurídic dels residus. Gestió dels residus municipals i dels residus industrials. Contaminació del sòl: règim jurídic dels sòls contaminats. Altres àmbits relacionats amb el medi ambient: activitats mineres, energia nuclear, energies alternatives, organismes modificats genèticament, agricultura ecològica, substàncies perilloses...

Coordinadora:

Dra. Lucía Casado Casado
Professora Agregada de Dret Administratiu, URV

Docent:

Dra. Lucía Casado Casado
Professora Agregada de Dret Administratiu, URV

Responsabilitat per danys ambientals

Guia docent

Principis constitucionals i administratius de la responsabilitat administrativa. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques per inactivitat administrativa i pel funcionament normal o anormal dels serveis públics. Procediments d'exigència de responsabilitat per danys.

Coordinador:

Sr. Josep M. Sabaté Vidal
Professor associat de Dret Administratiu, URV i Lletrat de l'Ajuntament de Valls

Docents:

Sr. Josep M. Sabaté Vidal
Professor associat de Dret Administratiu, URV i Lletrat de l'Ajuntament de Valls

Introducció a les ciéncies ambientals

Guia docent

Introducció a la química i als compostos químics. L'atmosfera. Conceptes bàsics. Química de la troposfera. Contaminants atmosfèrics. Efecte hivernacle. Contaminació estratosfèrica. Qualitat de l'aire. Medi aquàtic. Característiques de les aigües naturals. Contaminació de l'aigua. Aigües residuals. Criteris de qualitat de l'aigua. El sòl. Composició i estructura del sòl. Principals contaminants del sòl. Els residus. Residus urbans, industrials, agraris, sanitaris i radioactius. Efectes contaminants sobre els éssers vius. Amplificació biològica de la contaminació. Sistemes aquàtics. Eutrofització. Qualitat. Productes tòxics. Vida mitjana de permanència a l'ambient. Bioassajos de toxicitat i mutagenicitat. Organismes modificats genèticament. Utilitat. Impacte social i ambiental.

Coordinadors:

Dra. Maria Montserrat de Santisteban Bové

Docents:

Dra. Eva Pocurull Aixalà
Titular d'Universitat, Departament de Química analítica i química orgànica, URV

Doctora Núria Ruiz Morillas
Titular d'Universitat, Àrea de Química inorgànica, departament de Química, Física i Inorgànica, URV

Mòdul I / ANUAL

Clínica jurídica ambiental

Guia docent

L'anomenada Clinical Legal Education o mètode clínic és en molts països (significativament els Estats Units, però també Canadà, Austràlia, Sudàfrica, el Regne Unit i els països de l'Europa de l'Est), l'última fase de l'estratègia progressiva d'aprenentatge que possibilita a l'estudiant de Dret un trànsit òptim al món professional.

A les anomenades "Clíniques Jurídiques" els estudiants intervenen en casos reals, sota la supervisió i tutorització d'un o varis professors de la Facultat, afegint a les possibilitats formatives de les tècniques basades en la simulació de la realitat, la responsabilitat davant l'error com a estímul eficaç de l'aprenentatge. Més enllà de la finalitat estrictament pedagògica, tradicionalment les "Clíniques Jurídiques" han volgut servir també per potenciar la funció social de la universitat intervenint amb caràcter gratuït en aquells àmbits en els que els drets i les garanties dels ciutadans es poden veure més compromesos (immigració, presons, drets humans, medi ambient...), la qual cosa, d'altra banda, afavoreix la presa de consciència per part dels estudiants de Dret de la transcendència social de la seva futura professió, essent aquest un factor més de qualitat i estímul en l'aprenentatge.

En termes de competències, aquest mètode incorpora:

Les pròpies del estudis de casos: a) la capacitat d'anàlisi i síntesi; b) la comunicació oral i escrita; c) les tècniques d'argumentació jurídica; i d) la familiarització amb els recursos de recerca i aprenentatge en l'àmbit del Dret.

Les pròpies de les metodologies de simulació: a) la capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica; b) l'aprenentatge autònom; c) la capacitat de presa de decisions i resolució de problemes i, en concret, la capacitat per dissenyar estratègies de defensa d'interessos jurídics; d) el treball en equip; e) la iniciativa i la creativitat; f) la capacitat de lideratge; g) les habilitats interpersonals pròpies de la pràctica jurídica; h) la capacitat de crítica i d'autocrítica; i i) la capacitat d'organització i planificació.

El mètode clínic permet encara desenvolupar-ne d'altres, com són: a) el compromís ètic; b) la preocupació per la qualitat; c) la capacitat per adaptar-se a noves situacions; i d) la capacitat per apreciar la diversitat i la multiculturalitat.

Les clíniques jurídiques són, en conseqüència, la culminació d'un procés d'aprenentatge orientat a l'adquisició, no només de les competències tècniques, sinó també de les competències metodològiques, participatives i personals que han de permetre a l'alumne la formació i la integració en el món laboral, en els termes i condicions definits en el context del procés de Bolonya .

Coordinador:

Dra. Maria Marquès Banqué
Professora col.laboradora de Dret Penal URV

Docents:

Dra. Susana Borràs Pentinat
Professora col.laboradora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Dr. Jordi Jaria Manzano
Professor Lector de Dret Constitucional, URV

Dr. Antoni Pigrau Solé
Catedràtic de Dret Internacional Públic , URV

Dra. Lucia Casado Casado
Professora Agregada de Dret Administratiu, URV

Dra. Àngels Galiana Saura
Professora Agregada de Filosofia del Dret, URV

Dra. Anna Pallarès Serrano
Titular d'Escola Universitària de Dret Administratiu, URV

Sra. Aitana de la Varga Pastor
Professora Ajudant de Dret Administratiu, URV

Mòdul II / 1Q

Gestió de la Qualitat ambiental i responsabilitat corporativa a l'empresa

Guia docent

Nocions bàsiques d'organització d'empreses. Sistemes de gestió ambiental a l'empresa. Auditories ambientals a les empreses. Responsabilitat corporativa en l'àmbit ambiental. Medi ambient i salut laboral.

Coordinadora:

Sra. Mar Souto Romero
Advocada i professora associada de l'Àrea d'organització d'empreses, URV

Docent:

Sra. Mar Souto Romero
Advocada i professora associada de l'Àrea d'organització d'empreses, URV

Dret de l'energia

Guia docent

Qüestions tècniques i conceptuals sobre l'energia. Sector elèctric. Marc jurídic vigent. Producció d'electricitat. Règim especial. Cogeneració . Agents del mercat elèctric. Eficiència energètica. Exigències medi ambientals. Contaminació electromagnètica. Qualitat de Servei. Contractes d'accés i subministrament. Sector gas. Marc jurídic vigent. Gas: transport, distribució i comercialització. Institucions, organismes de regulació. Política energètica comunitària.

Coordinadors:

Dra. Anna Pallarès Serrano
Titular d'Escola Universitària de Dret Administratiu, URV

Dr. Joan Prat Rubí
Titular d'Universitat de Dret Processal, UB i soci de Delàs & Prat, Advocats associats

Docents:

Dr. Joan Prat Rubí
Titular d'Universitat de Dret Processal, UB i soci de Delàs & Prat, Advocats associats

Dr. Manel de Delàs Ugarte
Titular d'Universitat de Dret Eclesiàstic de l'Estat, UB i soci de Delàs & Prat, Advocats associats

Sra. Carme Gimeno De la Fuente
Advocat Delàs&Prat, Advocats

Dr. Jaume Massons Bosch
Titular d'Universitat de Física Aplicada ,URV

Sra. Virgínia Guinda
Secretària General Associació Catalana de Cogeneradors, ACC

Sr. Carles Sumpsi
Cap de secció d'avaluació i d'activitats.Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Medi Ambient i Habitatge

Sra. Irene Bartol
Advocat Delàs&Prat, Advocats

Sr. Agustí Andreu
Sotsdirector General d'Energia.Direcció General d'Energia.Generalitat de Catalunya

Sr. Alfons Cabezas
Cap del servei de Planificació Estratègica.Direcció General d'Energia.Generalitat de Catalunya

Dra. Esther Zapater
Titular d'Universitat de Dret Internacional Públic i Relacions internacionals, UAB

Dret dels residus

Guia docent

La distribució competencial en matèria de residus. Jerarquia normativa en matèria de residus. Planificació ambiental. Els residus municipals. Els residus d'envasos. Els sòls contaminats. Els residus industrials. Els residus sanitaris. La regulació de les instal·lacions de disposició del rebuig. L'activitat inspectora de l'administració. Els residus nuclears.

Coordinadores:

Sra. Teresa Lahuerta Gonzalvo
Directora de l'Assessoria Jurídica de l'Agència de Residus de Catalunya

Dra. Maria Marquès Banqué
Professora col·laboradora de Dret Penal, URV

Docents:

Sra. Marta Cervantes
Cap del Departament d'Assessoria de Contractació de l'Àrea Jurídica de l'ARC

Sra. Gemma Modolell
Lletrada del Departament d'Actuació Administrativa de l'Àrea Jurídica de l'ARC

Sra. Beatriz Sánchez Rodríguez
Cap del Departament d'Atenció Ciutadana de l'Àrea d'Informació de l'ARC

Sra.Teresa Lahuerta Gonzalvo
Directora de l'Àrea Jurídica de l'ARC

Sra.Yolanda Morcillo
Inspectora de l'Àrea Industrial de l'ARC

Sr. Josep Anton Domènech
Cap del Departament de Gestió de l'Àrea Industrial de l'ARC

Dr. Jordi Caldés Casas
Tècnic de l'Àrea Industrial de l'ARC

Dr. Adolf Barceló Barceló
Secretari de l'Ajuntament de Vila-seca

Sra.Carmen Pérez Tardio
Lletrada de l'assessoria jurídica de l' ARC

Sr. Jordi Picas Contreras
Cap del departament de reciclatge i envasos de l'ARC

Dret de la contaminació

Guia docent

La contaminació atmosfèrica. El comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle: règim jurídic internacional i comunitari. El comerç de dret d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Règim jurídic intern. La contaminació acústica: règim jurídic. La contaminació acústica: el paper de les administracions locals. La contaminació lumínica. La contaminació de sòls. La contaminació electromagnètica.

Coordinadora:

Dra. Lucia Casado Casado
Professora Agragada de Dret Administratiu, URV

Docents:

Dra. Lucia Casado Casado
Professora Agragada de Dret Administratiu, URV

Sra. Aitana de la Varga Pastor
Professora Ajudant de Dret Administratiu, URV

Dra. Mar Campins Eritja
Titular d'Universitat de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (perfil Dret Comunitari Europeu),UB

Dr. Lluis Gallardo
Advocat de "Juristas contra el ruido"

Sr. Juan A. Loste Madoz
Advocat-soci de Schiller Lexconsult abogados, professor de Dret de la Universitat de Abad Oliba-CEU i President de la secció de Dret Ambiental del Col.legi d'advocats de Barcelona

Dret d'aigües

Guia docent

El règim de protecció i utilització de les aigües. El règim jurídic dels abocaments. El règim de protecció del litoral. El règim jurídic dels abocaments del mar. El règim jurídic dels ports.

Coordinadora:

Dra. Lucia Casado Casado
Professora Agregada de Dret Administratiu, URV

Docents:

Dra. Lucia Casado Casado
Professora Agregada de Dret Administratiu, URV

Sr. Ramon Torres Estrada
Professor associat de Dret Administratiu, URV, i Cap de Servei de Gestió Administrativa de la Delegació de Costes a Tarragona, Ministeri de Medi Ambient.

Mòdul II / 2Q

Fiscalitat Ambiental

Guia docent

Concepte de fiscalitat ambiental. Fonaments ambientals dels tributs ecològics. Límits constitucionals i comunitaris. Distribució de competències. Fiscalitat de les aigües. Fiscalitat de les emissions atmosfèriques. Fiscalitat dels residus sòlids. Elements ambientals en els tributs estatals. Elements ambientals en els tributs autonòmics. Elements ambientals en els tributs locals.

Coordinador:

Dr. Joan Pagès Galtes
Catedràtic d'Universitat de Dret Financer i Tributari , URV

Docent:

Dr. Joan Pagès Galtes
Catedràtic d'Universitat de Dret Financer i Tributari , URV

Protecció del Medi Natural

Guia docent

La protecció del patrimoni natural: règim jurídic dels espais naturals protegits. La protecció del patrimoni natural : l'ordenació i la gestió dels espais naturals. Ordenació del territori, urbanisme i medi natural: principis, potencialitats i contradiccions. Ordenació del territori, urbanisme i medi natural: el pla d'espais d'interès natural com a pla territorial sectorial. La protecció de la biodiversitat. La xarxa natura 2000. La protecció d'hàbitats i espècies. El pla director urbanístic del sistema costaner i la seva integració al sistema d'ordenació territorial. Els mecanismes de conservació privada del medi ambient. Paisatge i medi natural: el principi d'integració. Infrastructures i medi natural : el principi d'integració. Les activitats extractives i la protecció dels espais naturals. Les tensions entre diferents béns constitucionals protegits.

Coordinador:

Sr. José Manuel Gómez González
Antic Director General de Biodiversitat del Govern Balear i Professor associat de Dret Administratiu, UPF i Regidor de l'Àrea delegada d'Habitatge, Govern Balear

Docent:

Sra. Eva Velasco Rico
Advocada de Cuatrecasas Advocats

Sr. José Manuel Gómez González
Antic Director General de Biodiversitat del Govern Balear i Professor associat de Dret Administratiu, UPF i Regidor de l'Àrea delegada d'Habitatge, Govern Balear

Dra. Amparo Monrós Chancosa
Antiga Directora General de Medi Natural de la Generalitat Valenciana i Cap de Servei del departament de Medi Ambient a l' Ajuntamient d' Alboraia

Anàlisi i gestió del conflicte ambiental

Guia docent

Teoria de conflictes: aspectes generals. Tractament de conflictes ambientals. Medis alternatius de resolució de controvèrsies (MARCs). Tipologia i característiques. La negociació, la conciliació, la mediació i l'arbitratge en matèria ambiental.

Coordinador:

Dr. Mario Ruiz Sanz
Titular d'Universitat de Filosofia del Dret, URV

Docents:

Dr. Mario Ruiz Sanz
Titular d'Universitat de Filosofia del Dret, URV

Sra. Belén López Precioso
Directora associada de " Instituto para la Política Ambiental Europea"

Dret Penal Ambiental

Guia docent

La tutela penal del medi ambient. Els delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. La responsabilitat penal dels funcionaris en l'àmbit mediambiental.

Coordinadora:

Dra. Maria Marquès Banqué
Professora col·laboradora de Dret Penal, URV

Docent:

Dra. Maria Marquès Banqué
Professora cl·laboradora de Dret Penal, URV

Introducció a la tecnológia ambiental

Guia docent

Tecnologia bàsica. Tecnologia ambiental aplicada als residus. Tecnologia ambiental aplicada als efluents líquids. Tecnologia ambiental aplicada a l'atmosfera. Tecnologia ambiental aplicada als sòls. Tecnologia ambiental aplicada al medi marí. Tecnologia ambiental aplicada a l'energia. Tecnologia ambiental aplicada als sorolls

Coordinador:

Dr. Ferran Rufí Bravo
Professor associat de Geografia al Departament d'història, història de l'art i geografia. Facultat de Lletres, URV

Docent:

Dr. Ferran Rufí Bravo
Professor associat de Geografia al Departament d'història, història de l'art i geografia. Facultat de Lletres, URV

Mòdul II / ANUAL

Seminaris

Guia docent

Els Seminaris tenen per objecte el coneixement, l'anàlisi i la discussió aprofundida de temes transversals, de temes connexes amb el medi ambient, o d'actualitat, a través de la presència d'experts convidats. Igualment es programaran visites guiades a instal·lacions rellevants des del punt de vista ambiental. El contingut, per tant, variarà curs a curs en funció de les possibilitats. La flexibilitat i la capacitat de programació ràpida seria una característica dels seminaris.

Coordinador:

Sra. Júlia Gifra
Professora Visitant de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic, URV

Pràctiques externes (Itinerari professionalitzador)

Guia docent: Guia docent i Guia docent

És una activitat a realitzar fora de la URV, en el sí d'una empresa, ONG o organisme de l'administració. La matèria es divideix en dues assignatures: Pràctiques I (4,5 crèdits, 90 h.) i Pràctiques II (4,5 crèdits, 90 h.). Es cercaran fórmules adequades, segons el cas, per als alumnes que ja treballin habitualment.

Coordinadors:

Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó
Titular d'Universitat de Dret Administratiu, URV

Dra. Susana Borràs Pentinat
Professora col.laboradora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Memòria (Itinerari professionalitzador)

Guia docent

Consisteix en un treball d'investigació realitzat individualment per cada alumne amb la supervisió d'un professor. Té com a objectiu la introducció en la recerca jurídica i la capacitació per elaborar articles científics en el camp del dret ambiental. La memòria es defensa en un acte públic davant d'una comissió formada per tres professors universitaris o especialistes en la matèria.

Hi ha possibilitats de publicar la millor memòria de cada any. D'altra banda està en estudi la possibilitat de preparar una revista electrònica lligada al Centre d'Estudis de Dret Ambiental que pugui recollir alguns dels treballs realitzats pels estudiants.

Coordinadors:

Dr. Antoni Pigrau Solé
Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Metodologia de la investigació jurídica (Itinerari de recerca)

Guia docent

Es tracta d'una assignatura de caràcter instrumental que pretén facilitar a l'alumne l'accés a les diverses formes en què la informació a utilitzar en la recerca jurídica es presenta. Per tant, caldrà referir-se a l'ús de les fonts escrites en paper i les particularitats del treball en biblioteca, així com a l' accés a les noves formes de recopilació d'informació, centrant-se en l' ús d'internet i de les bases de dades jurídiques.

Coordinador:

Dr. Mario Ruiz Sanz
Titular d'Universitat de Filosofia del Dret, URV

Docents:

Dr. Mario Ruiz Sanz
Titular d'Universitat de Filosofia del Dret, URV

Técniques d'investigació (Itinerari de recerca)

Guia docent

Es tracta d'una assignatura de caràcter instrumental que pretén facilitar a l'alumne l'accés a les diverses formes en què la informació a utilitzar en la recerca jurídica es presenta. Per tant, caldrà referir-se a l'ús de les fonts escrites en paper i les particularitats del treball en biblioteca, així com a l'accés a les noves formes de recopilació d'informació, centrant-se en l'ús d'internet i de les bases de dades jurídiques.

Coordinadora:

Dra. Àngels Galiana Saura
Professora Agregada de Filosofia del Dret, URV

Docents:

Dra. Àngels Galiana Saura
Professora Agregada de Filosofia del Dret, URV

Treball de fi de Màster (Itinerari de recerca)

Guia docent

Consisteix en un treball d'investigació realitzat individualment per cada alumne amb la supervisió d'un professor. Té com a objectiu la introducció en la recerca jurídica i la preparació d'un projecte de tesi doctoral. El treball d'investigació es defensa en un acte públic davant d'una comissió formada per tres professors universitaris o especialistes en la matèria.

Coordinador:

Dr. Antoni Pigrau Solé
Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Docents:

Dr. Antoni Pigrau Solé
Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV

Dra. Susana Borràs Pentinat
Professora col.laboradora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, URV