Portada / Formació / Postgrau / Programa d'estudis / Pla d'Estudis 2010

Pla d'Estudis 2010

Mòdul 1

Matèries Crèdits ECTS / Àmbit
PRIMER QUADRIMESTRE
Fonaments de Dret Públic Ambiental 4,5/Dret
Dret internacional del medi ambient 4,5/Dret
Règim jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic 4,5/Dret
Intervenció administrativa ambiental 4,5/Dret
Introducció al medi Ambient 4,5/Geografia
SEGON QUADRIMESTRE
Dret comunitari ambiental 4,5/Dret
Dret ambiental comparat 4,5/Dret
Economia del medi ambient 4,5/Economia
Introducció al dret ambiental sectorial 4,5/Dret
La responsabilitat per danys ambientals 4,5/Dret
Introducció a les ciències ambientals 4,5/Q-B-F
ANUAL  
Clínica Jurídica ambiental 10,5/Dret
Total 60

Mòdul 2

Matèries Crèdits ECTS / Àmbit
PRIMER QUADRIMESTRE
Gestió de la qualitat ambiental i responsabilitat corporativa a l'empresa 4,5/Dret
Dret d'aigües 4,5/Dret
Dret de la contaminació 3/Dret
Dret de l'energia 4,5/Dret
Dret dels residus 3/Dret
SEGON QUADRIMESTRE
Fiscalitat ambiental 3/Dret
Protecció del medi natural 3/Dret
Anàlisisi gestió del conflicte ambiental 3/Dret
Dret penal ambiental 4,5/Dret
Introducció a la tecnologia ambiental 4,5/Enginyeria
ANUAL
Seminaris 4,5
Pràctiques I 4,5
Pràctiques II 4,5
Treball de fi de Master 9
Total 60