Portada / Formació / Postgrau / Tutories acadèmiques

Tutories acadèmiques

Acte d’acollida de l’alumnat de nou ingrés

L’acte d’acollida és un acte de caràcter informal de benvinguda, d’introducció del nou alumnat als estudis de Dret ambiental i d’integració, especialment per als alumnes provinents de fora d’Espanya. Aquest acte s’organitza a principi de curs i hi està convidat tot el professorat i alumnat del Màster.

Sessions de coordinació

Aquestes sessions grupals es realitzaran al llarg del curs acadèmic amb la coordinació del Master amb l’objectiu de poder analitzar el transcurs del curs i poder resoldre qualsevol tipus de dubte o incidència que pugui sorgir o atendre també qualsevol suggerència de l’alumnat. Aquestes sessions van dirigides tant a l’ alumnat de primer, com de segon curs de Màster.

Aproximadament, es celebrarà una sessió de coordinació cada quadrimestre a l'Aula General de Coordinació del Moodle pels estudiants del Pla d'Estudis 2014 i, pel estudiants del Pla d'estudis 2010, de forma presencial al Seminari 1, excepte que l'alumnat o la coordinació del Màster estimin oportú convocar altres sessions a més de las previstes. El calendari de les sessions de coordinació es comunicarà oportunament a començament de curs per la coordinació acadèmica.

Tutories acadèmiques

Les tutories acadèmiques es dirigeixen a atendre, informar, orientar i/o assessorar a l'alumnat del Màster, de forma individualitzada, en relació a qualsevol aspecte relacionat amb el pla d'estudis, activitats organitzades pel CEDAT i en tots aquells aspectes que se consideren necessaris sobre la formació acadèmica i orientació professional del alumnat.

Aquestes tutories acadèmiques es realitzaran per la Coordinació del Màster i el professorat tutor, prèvia cita concertada i a excepció dels dies que estiguin convocades les sessions de coordinació, aleshores les tutories se realitzaran un cop finalitzada la sessió de coordinació.

Per a concertar una tutoria amb la Coordinació acadèmica contactar amb:

Dra. Susana Borràs
Coordinadora del Màster de Dret ambiental
Estudis de Dret Ambiental
Universitat Rovira i Virgili
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona
Tel. + 34 977-558309
email: coordmuda(ELIMINAR)@urv.cat

Horari d’atenció del professorat

Durant el curs acadèmic el professorat del Màster podrà atendre les consultes de l’alumnat en relació a les assignatures que imparteixi cada professor/a al Màster. En aquelles assignatures on el professorat és extern a la Universitat, les consultes seran ateses pel/la corresponent coordinador/a de l’assignatura en qüestió.

L’horari d’atenció del professorat es publica en aquest espai i en el taulell d’anuncis reservat a l’alumnat del Màster, situat en el Seminari 1 del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili.

Descarregar horari d'atenció del professorat en PDF

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

L’interès per l’elaboració d’un PAT en el Màster Universitari de Dret Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques neix com una necessitat per tal de donar respostes a alguns dels reptes que es plantegen pels seus estudiants, sobretot pels nouvinguts.

L’objectiu és millorar l’atenció als estudiants, en el sentit d’introduir actuacions dirigides vers un tracte o relació més personal i individualitzada. L’atenció a les diferents fases de transició, en ocasions, a una nova universitat i la inserció al mercat laboral constitueixen indicadors de qualitat i competitivitat de les universitats catalanes. Així mateix, l’alt volum d’alumnes procedents d’altres països que volen cursar el nostre Màster, exigeix un suport addicional d’orientació i recolzament en diversos aspectes, respecte als alumnes nacionals.

El PAT aplicat als estudis de Màster planteja tot un repte innovador de la Facultat de Ciències Jurídiques, donat que no existeix en la URV una experiència prèvia que pugui donar resposta a les necessitats dels estudiants de Màster.

A tot això, s’uneix els reptes derivats de la creació d’un Espai Europeu d’Ensenyament Superior i d’un Espai Europeu de Recerca, així com l’adopció dels pressupostos educatius que porten implícits, tan en la docència com en la recerca i que requeriran a curt termini generar un sistema de recolzament a l’estudiant que el permeti convertir en el veritable protagonista del seu procés de formació.

La figura del tutor i la seva acció coordinada dins d’un pla d’actuació col·legiada ha de convertir-se en l’element clau d’aquest sistema de recolzament. En efecte, aquestes tutories periòdiques i coordinades permetran implementar un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat pel professorat del Màster amb la finalitat d’acompanyar i d’orientar a cada estudiant en tot el seu procés formatiu.