Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho Administrativo

Autor: Lucía Casado Casado, Josep Ramon Fuentes i Gasó, Judith Gifreu Font (Directors)

Editorial: Tirant lo Blanch

Edició: 1ª Edició

Ciutat: València

Idioma: Castellà

Data de l'edició: desembre de 2013

Autors: Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, Karl-Peter Sommermann, Francesco Fabrizio Tuccari, Blanca Lozano Cutanda, Elena M. Górriz Royo, José Luis Blasco Díaz, Belén Noguera de la Muela, Lucía Casado Casado, J. José Pernas García, Pere Poblet i Tous, Íñigo Sanz Rubiales, Alba Nogueira López, Santiago M. Álvarez Carreño, Iñigo Urrutia Libarona, Josep Maria Sabaté i Vidal, Modest Fabra Valls.

ISBN: 9788490334959

Pàgines: 575

Descripció

Aquesta obra analitza l'impacte de la Directiva 2006/123 / CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, sobre l'ordenament jurídic espanyol, amb especial referència al dret ambiental. Amb aquesta finalitat, es divideix en quatre parts. A la primera, s'analitza amb caràcter general la Directiva de serveis i la seva transposició a Espanya, Itàlia i Alemanya. La segona se centra en l'anàlisi de l'impacte d'aquesta Directiva sobre el Dret administratiu, atenent tant a aspectes generals com sectorials. En la tercera, es tracta específicament la incidència sobre el dret ambiental de la normativa reguladora de la lliure prestació de serveis. Finalment, en la quarta, s'analitzen algunes experiències de dret autonòmic i local i s'aborda la incidència de la normativa de serveis sobre la intervenció administrativa ambiental en aquests àmbits.