Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

La planificación hidrológica de cuenca como instrumento de ordenación ambiental sobre el territorio

Autor: Anna Pallarés Serrano

Editorial: Tirant lo Blanch

Edició: 1ª Edició

Ciutat: València

Idioma: Castellà

Data de l'edició: juny de 2007

ISBN: 9788484568599

Pàgines: 453

Descripció

El lector trobarà en aquesta monografia un seriós estudi sobre els instruments de coordinació existents entre els diferents plans administratius que tenen entre els seus objectius fonamentals la protecció directa del medi físic (plans d'ordenació del territori, d'urbanisme, dels espais naturals i de la planificació hidrològica de conca), amb la finalitat de posar de manifest els dèficits que presenta el sistema vigent i considerar, proposar i fonamentar jurídicament la necessitat d'una nova articulació de les relacions entre aquests plans, on la planificació hidrològica de conca assumeixi un paper vehiculador essencial en la integració i coordinació de les diferents planificacions objecte d'estudi. En concret, s'analitzen, entre d'altres aspectes, els continguts de la planificació hidrològica de conca que condicionen l'ordenació dels usos del sòl els perímetres de protecció, les mesures per a la conservació i recuperació del recurs i entorn afectats, les reserves de terreny necessari per a les actuacions i obres previstes, les zones declarades de protecció especial i les zones inundables) i aquells aspectes de la planificació hidrològica de conca que la doten de manera especial per exercir el paper integrador i coordinador de l'ordenació ambiental del medi físic que defensem.