Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

Los vertidos en aguas continentales. Las técnicas de intervención administrativa

Autor: Lucía Casado Casado

Editorial: Comares

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Granada

Idioma: Castellà

Data de l'edició: 1 juny 2004

ISBN: 9788484448488

Pàgines: 584

Descripció

La intenció d'aquest treball és dur a terme un estudi de les tècniques d'intervenció administrativa sobre els abocaments en aigües continentals i, en particular, de la tasca de prevenció i correcció reservada a l'Administració per eliminar o, si més no, minimitzar els riscos que per a la qualitat de les aigües es derivin de tan perjudicial activitat. Les peculiars característiques dels abocaments, el seu potencial contaminant i els riscos que comporten, no només per a la vida humana sinó també per a la vida animal i vegetal i per al propi desenvolupament de determinades activitats, com l'agrícola, exigeixen un control decidit dels mateixos per limitar, en la mesura del possible, els seus efectes nocius, partint ja de la base que serà impossible la seva completa eliminació, ja que aquesta decisió condemnaria a una important paralització de l'activitat industrial i del creixement econòmic. Del que es tracta, en definitiva, és de dotar l'Administració d'una amalgama d'instruments d'intervenció que li permetin, amb caràcter previ a la realització de l'abocament, el seu control a través de mecanismes d'índole preventiva fonamentalment, l'autorització administrativa de vertido-, així com la comprovació del compliment de les obligacions que es deriven de l'ordenament jurídic i de les pròpies imposicions realitzades per l'Administració en l'acte autoritzatori. Aquests instruments es complementen amb aquelles altres tècniques correctores, de caràcter repressiu i reparador, que permeten reaccionar davant eventuals incompliments de les obligacions condicionants de l'abocament -és el cas del règim sancionador- o exigir la reparació dels danys causats a les aigües. L'oportuna utilització d'aquests mecanismes permetrà trobar el necessari equilibri entre desenvolupament econòmic i protecció de la qualitat de les aigües, materialitzant així el mandat constitucional als poders públics de vetllar "per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva" (art. 45.2 CE)