Portada / Publicacions / Altres publicacions

← Altres publicacions

La regulación de los vertidos en aguas continentales en el Derecho Comunitario. Hacia un enfoque ambiental y global en la protección de las aguas

Autor: Lucía Casdo Casado

Editorial: Cedecs Editorial S.L.

Edició: 1ª Edició

Ciutat: Barcelona

Idioma: Castellà

Data de l'edició: maig 2005

ISBN: 8495665441

Pàgines: 239

Descripció

Aquest llibre se centra en l'estudi complet de les mesures dissenyades pel Dret comunitari per fer front a la problemàtica de la contaminació originada pels abocaments. El nostre objectiu d'anàlisi serà la regulació dels abocaments en aigües continentals en el Dret comunitari europeu. Aquest tema ofereix, en l'actualitat, un notori interès des d'una perspectiva jurídica, atesos els nombrosos canvis normatius esdevinguts en els últims anys a nivell comunitari i els reptes que ofereix la implementació de la Directiva 2000/60 / CE del Parlament Europeu i del Consell , de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un nou marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. D'altra banda, resulta inqüestionable la projecció del Dret comunitari sobre el nostre Dret internacional, tributari en aquesta matèria, com en moltes altres, de la normativa adoptada des de les instàncies comunitàries.