Portada / Qui som / index

MEMBRES DEL CEDAT

Les formes i els requisits de vinculació corresponents al Centre són les següents:

Membre de ple dret del CEDAT: el PDI doctor de la URV amb dedicació a temps complet o parcial, que hagi fet una sol·licitud prèvia o a proposta d'un membre de ple dret del Centre, sempre que almenys una de les línies de recerca tingui relació amb l'àmbit científic del Centre. 

També pot ser membre del CEDAT el personal investigador que treballi en línies de recerca relacionades amb l'àmbit científic del Centre, en les modalitats següents, sense que la vinculació amb el CEDAT impliqui cap mena de relació laboral amb la Universitat:

a) Investigadors associats:

a.I) Poden tenir aquesta condició, a proposta del director o de la directora, els professors i investigadors d'universitats i centres de recerca, experts i professionals, nacionals o internacionals, que tinguin una trajectòria especialment destacada en l'àmbit científic del Centre, sempre que col·laborin en alguna de les activitats del CEDAT. La condició d'investigador associat o investigadora associada es perd si passen dos anys sense fer cap activitat de col·laboració amb el CEDAT.

a.II) Poden tenir també la condició d'investigadors i investigadores associats aquelles persones formades en els programes acadèmics del CEDAT així com aquelles que hagin obtingut el doctorat sota la direcció d'un membre del CEDAT, de ple dret o associat, que presentin un pla d'activitats de dos anys validat i supervisat per un membre de ple dret del CEDAT. El pla pot incloure el desenvolupament d'activitats de recerca, publicacions, participacions en congressos i conferències o altres activitats relacionades amb el Centre. La pertinença es pot renovar en períodes successius de dos anys, sempre que es presentin els plans d'activitat corresponents, en les mateixes condicions.

b) Investigadors visitants: tenen aquesta condició aquelles persones que, d'acord amb el procediment establert pel Centre, hi facin una estada temporal amb l'objectiu de desenvolupar activitats de recerca o de reforç de la cooperació interinstitucional.

c) Investigadors predoctorals: tenen aquesta consideració  aquelles persones que siguin beneficiàries d'una beca per matricular-se en un programa de doctorat de la URV, quan aquests estudis estiguin vinculats a un projecte o línia d'investigació del Centre. També aquelles que durant els estudis de doctorat a la URV hi tinguin una relació contractual amb finalitats de suport a la investigació o siguin beneficiàries d'una beca o ajuda d'investigació finançada pel mateix Centre. També tenen la consideració d'investigadors predoctorals els doctorands de la URV la tesi dels quals tracti sobre temes ambientals, a proposta del director o directora de tesi, sempre que aquest sigui membre de ple dret del CEDAT o, si no és el cas, a proposta del director o directora i sense que ser'n derivin obligacions per al CEDAT ni que la vinculació amb el CEDAT impliqui cap mena de relació laboral amb la Universitat. Perden aquesta condició quan deixin de complir els requisits per formar-ne part.